اسم دختر با خ

نام معنی نام جزییات
خرمدخت دختر شاد و با طراوت مشاهده
خرمن توده غله درو شده ، توده و مقدار انبوه از هر چیز مشاهده
خرمناز زیبا و با طراوت مشاهده
خرمه نام همسر مزدک مشاهده
خزان نام سومین فصل سال، پس از تابستان و پیش از زمستان،... مشاهده
خزر فتان - دختر که عشوه هایی زیرکانه می ریزد مشاهده
خضرا سبز، سبزه وار، چمن زار مشاهده
خندان چهر آن که چهره ای خندان و متبسم دارد مشاهده
خندان گل آن که چون گل شاداب و باطراوت است مشاهده
خوبیار یارخوب مشاهده
خوتکا پرنده ای از نوع مرغابی مشاهده
خوردیس مانند خورشید، درخشان مشاهده
خورشید کره سوزان، درخشان، و گازی ای که زمین و سایر سیاره... مشاهده
خورشیدبانو مرکب از خورشید + بانو( ملکه) مشاهده
خورشیددخت مرکب از خورشید + دخت( دختر) مشاهده