اسم دختر با ش

نام معنی نام جزییات
شیما زنی که روی چانه اش خال دارد ، زن زیبای عرب، نام دخ... مشاهده
شینا شناوری - سعی و کوشش جد وجهد مشاهده
شینا قدرتمند مشاهده
شیناب شینا - شناوری - سعی و کوشش جد وجهد مشاهده
شیناز شناز ، لطیف و نازنین ، مرکب از شی(شبنم) + ناز مشاهده
شیوا فصیح، بلیغ مشاهده
شیوه روش، قاعده، حالت، وضع مشاهده