اسم دختر با ع

نام معنی نام جزییات
عقیله زن با اصل و نسب، گرامی و نجیب زاده مشاهده
علویه از نسل علی(ع)، سیده مشاهده
علیا رفیع، والا مشاهده
عناب میوه ای به رنگ قرمز که خواص درمانی فراوانی دارد مشاهده
عنبر ماده ای چرب، خوشبو، و معطر که از معده یا روده نوعی... مشاهده
عنبربو عنبر+ بو،معطر مشاهده
عنقا مرغی افسانه ای، سیمرغ مشاهده
عهدیه منسوب به عهد، پای بند به عهد و پیمان مشاهده