اسم دختر با ف

نام معنی نام جزییات
فوژان بانگ بزرگ، فریاد عظیم مشاهده
فولاد پولاد،نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ی... مشاهده
فیروزخاتون بانوی پیروز مشاهده
فیروزه پیروزه نام سنگی قیمتی به رنگ آبی یا سبز مشاهده