اسم دختر با ن

نام معنی نام جزییات
نیک یار دوست مشفق مشاهده
نیکا چه خوب است، خوشا، نام رودی در شمال ایران مشاهده
نیکتا خوب، نیکو مشاهده
نیکناز آن که دارای عشوه و غمزه ای خوب و نیکوست مشاهده
نیکو خوب، زیبا مشاهده
نیکو لقا نیکو(فارسی) + لقا(عربی) زیبا رو، زیبا چهر مشاهده