اسم دختر با ه

نام معنی نام جزییات
هیدیکا آرام.یواش ، به آهستگی مشاهده
هیران قرار مشاهده
هیزان نیرومند، توانا مشاهده
هیژان ارزیدن ، جنبیدن مشاهده
هیلا پرنده ای شکاری کوچکتر از باز مشاهده
هیلان آشیانة، مکان آرامش مشاهده
هیلدا نیرومند، قوی مشاهده
هیما بانوی عاشق ، مرکب از هیم(عربی به معنای عاشق و شیفت... مشاهده
هیمو پاک دامن مشاهده
هینا ماهر مشاهده
هینان آوردن مشاهده
هیوان ایوان. تراس مشاهده