اسم دختر با و

نام معنی نام جزییات
وناز با وقار مشاهده
وندا زن و دختر باسواد مشاهده
ونوس الهه زیبایی یونان - ستاره زهره مشاهده
ونوش گل بنفشه مشاهده
ونوشه در گویش مازندران گل بنفشه مشاهده
وه آفرید آفریده خوب مشاهده
وه آفرین آفریننده خوب یا خوبی مشاهده
وه نوش بهنوش، مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش(عسل) مشاهده
وهار فصل بهار مشاهده
وهان جمع خوبان ،بهان مشاهده
وهرو خوبروی مشاهده
ویان دلربا ، محبت، علاقة، عشق مشاهده
ویانا فرزانگی بخردی دانایی مشاهده
ویدا پیدا و هویدا و ظاهر مشاهده
ویرو نام پهلوان و سپهداری در منظومه ویس و رامین مشاهده