اسم دختر با ک

نام معنی نام جزییات
کی دخت دختر پادشاه مشاهده
کیادخت دختر پادشاه مشاهده
کیارا اندوه و ملالت ، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات مشاهده
کیان بانو ملکه مشاهده
کیانا طبیعت مشاهده
کیاندخت دختری از نسل شاهان مشاهده
کیانه منسوب به کیان، پادشاهی مشاهده
کیجا دختر مشاهده
کیجانا دختر مازندزرانی که عزیز و دوست داشتنی است مشاهده
کیمیا اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون مشاهده
کیناز به کسر کاف ، موجب تفاخر پادشاه ، دختری که پادشاه ن... مشاهده
کیهان دخت مرکب از کیهان( دنیا) + دخت( دختر) مشاهده
کیهانه کیهان، جهان، دنیا، گیتی مشاهده
کیوان دخت مرکب از کیوان( نام ستاره ای) + دخت( دختر) مشاهده