اسم دختر با گ

نام معنی نام جزییات
گیلاکو دختر زیبای گیلانی مشاهده
گیلدا طلا مشاهده
گیلنار مرکب از گیل( گیلک) + نار( انار) مشاهده
گیلوا نام محلی مردمان گیلان ، نام منطقه‌ای از توابع رشت مشاهده
گیهان کیهان، جهان، دنیا، گیتی مشاهده