اسم عبری

نام معنی نام جزییات
ماری فرانسه از عبری، مریم مشاهده
ماریا ایتالیایی از عبری، مریم، نام یکی از شاهزادگان اشک... مشاهده
ماریان انگلیسی از عبری، مریم مشاهده
ماناسه صورتی از منسی نام برادر بزرگ یوسف(ع) مشاهده
متی نام پدر یونس(ع) مشاهده
مرسانا هدیه خداوند مشاهده
مسیح منجی، نجات دهنده، لقب عیسی(ع) مشاهده
ملکان نام پدر خضر(ع) مشاهده
موسی از آب کشیده شده، نام امام هفتم شیعیان، نام پسر عمر... مشاهده
موشا موسی مشاهده
میخائیل معرب از عبری، میکائیل مشاهده
میکائیل معرب از عبری به معنای کیست که شبیه خدا باشد؟ - یکی... مشاهده
نگینا موسیقی، آواز مشاهده
نوح معرب از عبری، راحت، نام پیامبری که به دستور خداون... مشاهده
نینا زیبایی، خوش اندامی و ظرافت مشاهده