اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
سرکش از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از موسیقیدانان دربار... مشاهده
کاکله از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از فرزندان... مشاهده
ارباس نام یکی از سپاهیان مادی اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
بخت آفرین آفریننده بخت و اقبال، نام پدر هیربد شهریار مشاهده
زیار نام نیای آل زیار، سلسله ای از پادشاهان و امرای ایر... مشاهده
سریتا نام اولین پزشک ایرانی مشاهده
شاه هژبر شاه(فارسی) + هژبر(از عربی مشاهده
شیرزیل از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان خس... مشاهده
پساک نام پسر اردوان و برازنده داریوش یکم پادشاه هخامنشی مشاهده
جندل از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان درگاه فریدو... مشاهده
شیرعلی شیر( فارسی) + علی(عربی) ، مرکب از شیر ( شجاع) + ع... مشاهده
کاکی نام پدر ماکان دیلمی مشاهده
مهرنرسه نام پسر ورزاک از خاندان ساسانیان مشاهده
خنجست از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری در زمان هرمز پسر ا... مشاهده
کایوس کیوس مشاهده
ارتا آریا مرکب از آرتا( راستی و درستی) + آریا،آریایی درستکار... مشاهده
بهوران وه وران،آنکه دارای روح و روان نیکوست مشاهده
پسندیار اسفندیار مشاهده
خندان بشاش ، کسی که همواره می خندد مشاهده
شاهباز شهباز مشاهده
شیرمحمد شیر(فارسی) + محمد(عربی) مرکب از شیر ( شجاع) + محمد... مشاهده
ونن ونون ، نام چهارتن از پادشاهان اشکانی مشاهده
ارتاریا ارتا آریا، مرکب از آرتا( راستی و درستی) + آریا،آری... مشاهده
بهک نام موبد موبدان در زمان شاپور دوم پادشاه ساسانی مشاهده
شیرو از شخصیتهای شاهنامه، و بنا به بعضی از نسخه های شاه... مشاهده
فرزن نام روستایی در نزدیکی هرات مشاهده
پشن پشنگ مشاهده
زیبامحمد زیبا (فارسی) + محمد (عربی) ، مرکب از زیبا + محمد (... مشاهده
فرزنه نام روستایی در نزدیکی مشهد مشاهده
ارتافرین نام برادر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
جهان آفرین آفریننده جهان مشاهده
شیرویه شکوهمند و صاحب شأن و شوکت، شجاع و دلیر، نام چندتن... مشاهده
فرزیان نام روستایی در نزدیکی بروجرد مشاهده
کبوجیه نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
بخش علی بخش (فارسی) + علی (عربی) ،کسی که نصیب و بخت از علی... مشاهده
سفندارمذ نام یکی از امشاسپندان در دین زرتشتی مشاهده
کبوده از شخصیتهای شاهنامه، مردم چوپان افراسیاب تورانی مشاهده
ونون نام چهار تن از پادشاهان اشکانی مشاهده
پشین ز شخصیتهای شاهنامه، نام سومین پسر کیقباد (کی پشین)... مشاهده
خورزاد نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
کتماره از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در سپاه رستم... مشاهده
ارتنگ ارژنگ کتاب مصور مانی مشاهده
پلاش بلاش مشاهده
جهان بخش آن که جهان تحت سلطه اوست و می تواند آن را به کسی ب... مشاهده
شاهدیس مانند شاه مشاهده
کدمان نام اصلی داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
وه پناه نام یکی از دادوران مشهور ساسانی مشاهده
پلاشان بلاشان،از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از پ... مشاهده
فرسمن نام پادشاه گرجستان در زمان اردوان سوم پادشاه اشکان... مشاهده
آدیش آتش ، اخگر ، شراره آتش مشاهده