اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
شاوگ نام پادشاه کوشان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
کلاهور از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان... مشاهده
لار نام پسر گرگین میلاد، از شخصیتهای شاهنامه،است مشاهده
اهرن از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی مشاهده
شاویس شا( فارسی) + ویس(عربی) مرکب از شاه + اویس( نام شخص... مشاهده
فرمین فرمان مشاهده
کلباد از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلو... مشاهده
پیداگشسب از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبی... مشاهده
ژاماسب جاماسپ مشاهده
ویراب از نامهای امروزی زرتشتیان مشاهده
آذرپاد صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوس... مشاهده
بردیس (به کسر ب ) مرد مغرور مشاهده
دادار خالق، عادل، دادگر مشاهده
مردافکن آن که مردان را به زمین می زند و شکست می دهد، قوی و... مشاهده
آذرپی دارای قدمی چون آتش مشاهده
اهوراداد خداداد یا آفریده خدا مشاهده
برز قد و قامت، نام یکی از دو برادری که به یاری اردشیر... مشاهده
پیران از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه سپهدار افراسیاب... مشاهده
دادبرزین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور... مشاهده
فرناس نیم خواب و خواب آلود، نام پسر فرناباذ یکی از دربار... مشاهده
مردان شه شاه مردان، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پس... مشاهده
آذرتاش آذر (فارسی) + تاش (ترکی) دو تن که اجاق و بخت یکسان... مشاهده
اهورامزد هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام... مشاهده
پیرداد داده پیر یا بچه ای که در پیری داده شده مشاهده
مرداویج مرد آویز نام سرسلسله امرای زیاری در قرن چهارم و پن... مشاهده
آذرتوس صورت دیگر آذرطوس، در وامق و عذرا مردی که با مادر ع... مشاهده
ارسیما نماینده داریوش سوم پادشاه هخامنشی برای گفتگو با اس... مشاهده
دادعلی داد(فارسی) + علی(عربی) ، داده علی(ع)، آن که عدل و... مشاهده
رزمان نام یکی از سرداران دیلمیان مشاهده
فرناک نام پادشاه کاپادوکیه که پس از اسکندر در آسیای صغیر... مشاهده
مردو از شخصیتهای شاهنامه، نام باغبان خسروپرویز پادشاه س... مشاهده
اوتانا دارای اندام زیبا ، نام یکی از یاران داریوش یکم پاد... مشاهده
برزآفرین تشویق بزرگ مشاهده
پیروزان نام یکی از سرداران یزگرد پادشاه ساسانی مشاهده
چابک چالاک‎ ‎، زیبا و ظریف ، زیباروی مشاهده
دادفر مرکب از داد( عدل) + فر( شکوه، جلال) مشاهده
فرند به کسر ف و کسر ر ، معرب پرند ، حریر منقش ، بسیار ن... مشاهده
آذرجوش پهلوانی در داستان سمک عیار مشاهده
برزام نام جد مانی مشاهده
دادفرخ مرکب از داد( عدل) + فرخ( فرخنده، مبارک) ، نام یک... مشاهده
کمانگیر کماندار مشاهده
نوتاش همیشه، دایم مشاهده
ویستهم وستهم،گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه س... مشاهده
پیروزه در اوستا لقب هوشنگ پسر سیامک پادشاه داستانی ایران... مشاهده
دادفروز فروزنده عدل و داد، عادل مشاهده
پیلسم از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، برادر پیرا... مشاهده
دادفرین نام یکی از سرداران زمان اسکندر مقدونی مشاهده
ژاو خالص و چکیده هر چیز مشاهده
کمبوجیه نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
نوذر از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند منوچهر پادشاه پیشدا... مشاهده