اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
برزین داد آفریده با شکوه یا مخفف آذربرزین داد(آتشکده) یعنی ا... مشاهده
رستهم رستم،در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) +... مشاهده
ژم نام پسر قباد برادر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
کهیلا از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افرا... مشاهده
نوروز روز نو و تازه ، بزرگترین جشن ملی اقوام ایرانی که... مشاهده
آذرفرنبغ یکی از سه آتش مقدس محافظ جهان در دین زرتشت مشاهده
ارشکان لقب چند تن از پادشاهان اشکانی مشاهده
برزین مهر خورشید با شکوه ، نام یکی از پهلوانان شاهنامه مشاهده
داریاو نام یکی از شهریاران پارس در زمان سلوکیها مشاهده
ژنگ ارژنگ مشاهده
کوت از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هزاره سرداران رومی و... مشاهده
یزدیار نام پدر دستور بهمنیار از موبدان کرمان در زمان یزدگ... مشاهده
چنگش از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه خاق... مشاهده
شبان چوپان، گله بان مشاهده
آذرگشسب مخفف آذرگشنسب - یکی از سه آتش مقدس محافظ جهان - نا... مشاهده
ارشیز ارشز، نام سردار اشکانی مشاهده
اوشهنگ هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران مشاهده
دارینوش نام یکی از پادشاهان کیانی، ظاهراً محرف داریوش است مشاهده
رشنواد از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای... مشاهده
سنباد از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در ز... مشاهده
شباویز مرغ حق مشاهده
آذرگشسپ مخفف آذرگشنسب - یکی از سه آتش مقدس محافظ جهان - نا... مشاهده
اولاد از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی در مازندران در زم... مشاهده
نوش آذر آتش جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پاد... مشاهده
رشیدا رشید (عربی) + ا (فارسی) نام یکی از استادان خط نستع... مشاهده
کورنگ نام پسر گرشاسپ از پادشاهان پیشدادی مشاهده
مکابیز مگابیز، نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
برسیان نام گیاهی است مشاهده
داشاب هدیه مشاهده
سنجه از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران مازندرانی... مشاهده
بیتخش نام مردی که در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی زن... مشاهده
داشاد هدیه مشاهده
ژورک پرنده ای سرخ رنگ به اندازه گنجشک مشاهده
علی مردان علی(عربی) + مرد(فارسی) + ان(فارسی) از رؤسای بختیار... مشاهده
فرهوش دارای هوش و ذکاوت مشاهده
مسباد از نامهای دوران هخامنشی مشاهده
آذرماهان ماه آتشین مشاهده
بیتک نام جد منوچهر پادشاه کیانی به نوشته بندهش مشاهده
صدران صدر(عربی) + ان(فارسی) رؤسا و بزرگان مشاهده
فرهوشداد دارنده فر و هوش،نام فرماندار طبرستان در زمان داریو... مشاهده
کوش کوشش و سعی مشاهده
چهربرزین دارنده نژاد برتر مشاهده
هارپاک نام وزیر آستیاژ، آخرین پادشاه ماد مشاهده
یلان سینه از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در... مشاهده
بیدار آگاه، هوشیار مشاهده
دامور آواز نرم و لطیف مشاهده
فرود از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و برادر... مشاهده
کوشاد ریشه گیاهی خوشرنگ مشاهده
نوشاب آب گوارا، شربت مطبوع، آب زندگی، آب حیات مشاهده
آذرمهربرزین مرکب از آذر+ مهر+ برزین،شکوه محبت خورشید،مهربانی خ... مشاهده