اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
ویسه از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ ف... مشاهده
برزفر دارای قامتی با شکوه،بلند پرواز ، از سرداران کرد دو... مشاهده
آذرداد داده آتش، نام پدر آذرباد از خاندان کیانیان مشاهده
برزفری فریبرز مشاهده
چاکان نام روستایی در نزدیکی لاهیجان مشاهده
اورداد اهورداد،خداداد، نام یکی از سرداران کوروش پادشاه هخ... مشاهده
چراغعلی چراغ(فارسی) + علی(عربی) روشنایی ای که از علی می تا... مشاهده
دادهرمز داده هرمز، خداداد، نام موبدی در زمان ساسانیان مشاهده
سمکنان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در نبرد کیخس... مشاهده
فرنور مرکب از فر به معنای شکوه و جلالی که دیگران را به ش... مشاهده
کنارنگ فرماندار، حاکم، لقب مرزبان ابرشهر در زمان ساسانیان مشاهده
برزمند باشکوه ، نام یکی از فرمانداران ایرانی که براسکندر... مشاهده
ژاییز ژاییژ مشاهده
کندر صمغی خوشبو،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان تورانی... مشاهده
یزدان آفرید آفریده خداوند مشاهده
ارشانوش از نامهای باستانی مشاهده
اورمزدیار خدایار مشاهده
برزمهر مرکب از برز( نیرومند، باشکوه) + مهر (خورشید) ، از... مشاهده
پیکان نوک فلزی و تیزسر تیر یا نیزه مشاهده
شایورد شادورد مشاهده
کندرو از شخصیتهای شاهنامه، نام پیشکار ضحاک مشاهده
ویناسب نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند مشاهده
یزدان بخت نام رئیس مانویه در زمان مأمون خلیفه عباسی مشاهده
آذرشب فرشته نگهبان آتش که همواره در آتش است - نام آتشکده... مشاهده
اورند تخت پادشاهی، شکوه، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر له... مشاهده
برزهم نام یکی از پهلوانان ایرانی در گرشاسب نامه مشاهده
داراب از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر بهمن پادشاه کیانی و ه... مشاهده
کهار گهار، از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو... مشاهده
آذرشسب مخفف آذرگشب ، آتش جهنده، فرشته نگهبان آتش که هموار... مشاهده
اورنگ تخت پادشاهی، فر و زیبایی مشاهده
تابال نام فرمانداری ایرانی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
داران عربی دنیا و آخرت مشاهده
موتا نام یکی از سرداران دیلمی مشاهده
ویو گیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوا... مشاهده
ارشز نام سردار اشکانی مشاهده
برزویه نام پزشک نامدار ایرانی که کتاب کلیه و دمنه را در ز... مشاهده
بیارش دو دلیر مشاهده
کهرم از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افرا... مشاهده
نوراهان نورهان، تحفه، سوغات، ارمغان مشاهده
یزدانیار آن که خداوند یا و یاور اوست مشاهده
آذرشن آفتاب پرست سمندر - نام پهلوانی ایرانی در گرشاسب ن... مشاهده
ارشن اسب نر مشاهده
ویوان نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
یزدجرد یزدگرد مشاهده
آذرطوس صورت دیگر آذرتوس، در وامق و عذرا مردی که با مادر ع... مشاهده
ارشویر نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
اوریاد نام روستایی در نزدیکی سنندج مشاهده
دارنوش نام یکی از وزیران بخت نصر مشاهده
یزدگرد نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام آخرین پا... مشاهده
آذرفر دارای شکوه وجلالی چون آتش، نام یکی از بزرگان عهد ه... مشاهده