اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
اندریمان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی از سپاهیان ا... مشاهده
پنجعلی پنج(فارسی) + علی(عربی) مرکب از پنج( پنجه)+ علی (... مشاهده
جهان فر شکوه جهان مشاهده
کراخان نام پسر بزرگ افراسیاب تورانی مشاهده
وه وران بهوران،آنکه دارای روح و روان نیکوست مشاهده
اندمان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر طوس سردار ایرانی و از... مشاهده
شاهروز نام پسر شاه بهرام پادشاه کشمیر مشاهده
فرش آورد فرش(عربی) + آورد(فارسی)، فرشید ورد مشاهده
اندیان از شخصیتهای شاهنامه، و بنا به بعضی از نسخه های شاه... مشاهده
پوئین، پویین مشاهده
شاهسار نام یکی از شاعران دربار سامانیان مشاهده
گیارنگ کیارنگ، سردار و فرمانده مشاهده
بوپار نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
سلم از شخصیتهای شاهنامه، نام بزرگترین پسر پیشدادی مشاهده
وهامان نام پدر سلمان فارسی مشاهده
یارعلی یار(فارسی) + علی(عربی) یار و یاور علی(ع) مشاهده
جهانبان نگهبان جهان، خداوند مشاهده
کردعلی کرد(فارسی) + علی(عربی) مرکب از کرد( نام طایفه ای)... مشاهده
شاهفور شاپور مشاهده
یارمحمد یار(فارسی) + محمد(عربی) یار و یاور محمد(ص) مشاهده
آفریدون فریدون،از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک،... مشاهده
شاهقلی شاه(فارسی) + قلی(ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف ای... مشاهده
وهبرز نام یکی از دادوران ساسانی مشاهده
انوش زاد زاده جاویدان، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خسرو ان... مشاهده
بوذرجمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه س... مشاهده
خوزان نام پهلوانی ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی مشاهده
فرشیدورد از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، برادر پیرا... مشاهده
وهرام بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شم... مشاهده
اردم نام سوره های بزرگ کتاب زند و پازند مشاهده
بوراب از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری در پایتخت قیصر روم... مشاهده
زیناوند مسلح ، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی مشاهده
فرشیم قسم، جزو مشاهده
کروخان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی فرزند ویسه... مشاهده
وهرام شاپور نام پادشاه ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسان... مشاهده
یاره یارا، قدرت مشاهده
آذرآیین نام چهارمین آتشکده از هفت آتشکده ایرانیان مشاهده
انوشتکین انوش(فارسی) + تکین(ترکی)،پهلوان جاودانی، از نامهای... مشاهده
جهانسوز فتنه و آشوب به پا کننده در جهان ، بی اعتنا به جهان... مشاهده
خوش نواز خشنواز مشاهده
وهرام گشسب نام پدر بهرام چوبین مشاهده
یارور یاریگر، یاور مشاهده
انوشروان انوشیروان،دارای روان جاوید ، نام یکی از پادشاهان ن... مشاهده
پورنگ مشاهده
جهانشاد آن که مردم جهان از او شادند مشاهده
اردی داد داده اردیبهشت مشاهده
پورک پسر عزیز مشاهده
جهانشید نور و روشنایی عالم مشاهده
خوشچهر آن که چهره ای زیبا و خوشایند دارد مشاهده
مهست بزرگترین و مهمترین، نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
وهزاد بهزاد، مرکب از وه ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام... مشاهده