اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
فرخزاد نام فرشته موکل بر زمین، از شخصیتهای شاهنامه، نام پ... مشاهده
گلینوش از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پادشاه ساسان... مشاهده
مهردار دارنده مهر و محبت مشاهده
زوپین نام پسر کاووس پادشاه کیانی مشاهده
شیدسب از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی مشاهده
وفا اندیش وفا(عربی) + اندیش(فارسی)، وفاپرورد مشاهده
آخش نام موبدی در ایران قدیم-قیمت بها ارزش مشاهده
خسروپرویز نام یکی از پادشاهان ساسانی مشاهده
فرخنده پی فرخ پی مشاهده
کان بیدار نام وزیر اردوان از پادشاهان اشکانی بنا به روایتی ب... مشاهده
خسروداد داده پادشاه مشاهده
شیدوش از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری جنگاور در دربار فر... مشاهده
گهار از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه... مشاهده
آداد مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، خدای هوا، توفان و ب... مشاهده
خسروزاد زاده پادشاه مشاهده
شاه سرور نام پسر شاه سرو پادشاه کشمیر مشاهده
شیرآزاد از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان رست... مشاهده
بهمن داد داده بهمن مشاهده
خسروشاد پادشاه شاد و خرم مشاهده
فرداد منش نام یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
خشاش از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی مشاهده
زویین زوپین مشاهده
شیراحمد شیر(فارسی) + احمد(عربی) مرکب از شیر( شجاع) + احمد... مشاهده
گودرز از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشواد، از پهلوانان نا... مشاهده
اذرخش آذرخش ، صاعقه ، نام نهمین روز از ماه آذر مشاهده
بهمنش وهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است مشاهده
جمشاد پادشاه بزرگ و شاد مشاهده
شاه محمد شاه(فارسی) + محمد(عربی) نام نقاش معروف ایرانی در ز... مشاهده
شیران از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی در... مشاهده
کاووس از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیقباد پادشاه کیانی مشاهده
گورنگ نام برادر گرشاسپ و پدر نریمان مشاهده
بهمنیار نام شاگرد ابوعلی سینا مشاهده
شاه مراد شاه (فارسی) + مراد(عربی) مهمترین و بزرگترین آرزو مشاهده
شیراک نام پدر هرمزد، کنده‌کار کتیبه کعبه زرتشت مشاهده
کاووش جستجو،بررسی، تحقیق مشاهده
آدخ (به فتح ت) خوب نغز خجسته مبارک میمون - برامدگی های... مشاهده
خشنواز تحریفی از نام پادشاه هیاطله مشاهده
شاه موبد شوهر ویس در منظومه ویس و رامین مشاهده
شیرخون از شخصیتهای شاهنامه، نام مرد زابلی و راهنمای بهمن... مشاهده
کاوک کاوه مشاهده
گوشیار نام حکیمی از فارس مشاهده
هیشنگ هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران مشاهده
آسیدات آسیداد،نام یکی از بزرگان هخامنشی مشاهده
سرکب نام یکی از موسیقیدانان بزرگ در دوران ساسانیان مشاهده
ولیداد ولی(عربی) + داد(فارسی) داده ولی مشاهده
هیشوی از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزداری در مرز ایران و رو... مشاهده
آسیداد آسیدات، نام یکی از بزرگان هخامنشی مشاهده
ارباد نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
پژند نام گیاهی است مشاهده
زیا زنده مشاهده