اسم فارسی پسر با آ

نام معنی نام جزییات
آذران آتش ها مشاهده
بورژک نام میزبان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی مشاهده
جهانشیر دلاور در جهان مشاهده
خوشنود خشنود مشاهده
شاهوش آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است مشاهده
فرغار شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افراسی... مشاهده
گیلو نام وزیر و قهرمانی در منظومه ویس و رامین مشاهده
وهسود بهسود، از نامهای زمان ساسانیان مشاهده
آذراوغلی پسر آذر بایجان مشاهده
بورنگ نوعی ریحان کوهی مشاهده
پوریار مرکب از پور(پسر) + یار(یاور، دوست) مشاهده
جهانفر کسی که جهانیان به او افتخار کنند ، مایه شکوه و عظم... مشاهده
شاهوی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هفتواد یکی از پهلوانا... مشاهده
فرغان فرغانه، نام شهری در ترکستان قدیم مشاهده
وهشاپور نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی مشاهده
آذربابا پدر آتش ،نام پدر فرهاد کوهکن که هنر سنگ تراشی را ب... مشاهده
بوزرجمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه س... مشاهده
جهانگشای تسخیرکننده جهان، فاتح مشاهده
شاهویه نام در برزویه دانشمند ایرانی، مترجم کلیله و دمنه مشاهده
وهمن بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهب... مشاهده
آذرباد آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست، نام موبدی که با... مشاهده
مدیوماه نام پسر عموی زرتشت مشاهده
وهمنش بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است مشاهده
ارزین نام فرماندار پارس هنگام یورش اسکندر به ایران مشاهده
پولادوند از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان دلاور ای... مشاهده
جهانیار یاور و یاور مردم جهان مشاهده
وهمهر نام مرزبان ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسان... مشاهده
آذربان نگهبان آتش مشاهده
برتن بردیس - به فتح ب و ت - مرد مغرور مشاهده
جهن از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر افرسیاب توران... مشاهده
آقاجان آقا( مغولی) + جان(فارسی) عنوان محبت آمیز برای پدر... مشاهده
ارژن از شخصیتهای شاهنامه، نام سالار مازندران در زمان کی... مشاهده
برته از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی از خاندان لو... مشاهده
بوستان افروز بستان افروز مشاهده
فرمان حکم، امر، دستور مشاهده
کشواد از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر گودرز، سردودمان گودرز... مشاهده
وهومن بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهب... مشاهده
آذربرزین آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آذر(آتش) + برزین(با... مشاهده
برجاسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران تورانی مشاهده
جوانشیر نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
فرمد نام روستایی در نزدیکی طوس مشاهده
ویارش بیارش، دو دلیر مشاهده
ژافه نام یکی از پسران نوح مشاهده
شاور شاپور، شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهن... مشاهده
فرمند فر + مند دارای شکوه و وقار مشاهده
نهل از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افر... مشاهده
آذربه بهترین آتش، نام پسر آذرباد از خاندان کیانیان مشاهده
جوانوی از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و دبیری بزرگ د... مشاهده
آذربهرام نام پسر آذرنوش مشاهده
بردان نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده