اسم فارسی پسر با ب

نام معنی نام جزییات
بردیا نام دومین پسر کوروش پادشاه هخامنشی و برادر کمبوجیه مشاهده
بهراد مرکب از به (خوب یا بهتر) + راد (بخشنده) مشاهده
برسام آتش بزرگ مرکب از بر(مخفف ابر) + سام ( آتش) - نام... مشاهده
باراد نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی ک... مشاهده
باربد نام نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
بهداد آفریده خوب مشاهده
برنا جوان مشاهده
بارمان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان... مشاهده
بهنیا وهنیا، کسی که از نسل خوبان است مشاهده
بهنام دارای نام نیک مشاهده
بامداد صبح، نام پدر مزدک مشاهده
بهزاد مرکب از به ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام نقاش و... مشاهده
بزرگمهر بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
بهرام فتح و پیروزی ، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از ه... مشاهده
بهروز خوشبخت، سعادتمند، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ا... مشاهده
بهتاش مرکب از کلمه فارسی به بعلاوه پسوند ترکی تاش ، شریک... مشاهده
برانوش از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار رومی در زمان شاپور... مشاهده
باتیس دژبان غزه در زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی که تا... مشاهده
بهشاد مرکب از به ( بهتر یا خوب) + شاد مشاهده
بهبد مرکب از به (بهتر، خوبتر) + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
بیژن از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گیو گودرز از پهلوانان... مشاهده
بهدین پیرو آیین زرتشتی مشاهده
بهرنگ مرکب از به (بهتر، خوبتر) + رنگ مشاهده
بهفر مرکب از به( بهتر، خوبتر) + فر ( شکوه، جلال) مشاهده
برشان امت مشاهده
بزرگ والا، برجستة، نام شاعری کرد مشاهده
بسطام نام دایی خسرو پرویز پادشاه ساسانی مشاهده
بارشین در اصطلاح مردم فارس، درختچه مشاهده
بهاوند دارنده نیکی مشاهده
بهبود پیشرفت تدریجی - حرکت رو به بهتر شدن مشاهده
بهفام مرکب از به (بهتر یا خوب) + فام(رنگ) مشاهده
بختیار خوشبخت، سعید، نام استاد رودکی در موسیقی مشاهده
برزو بلند بالا ، کنایه ‏از عظمت ،نام پسر سهراب پسر رستم... مشاهده
برمک عنوان اجداد خاندان برمکیان و در اصل عنوان و لقبی ب... مشاهده
بزرجمهر بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه س... مشاهده
بزرگ امید بسیار امیدوار، نام معلم خسرو پرویز پادشاه ساسانی مشاهده
بشتاسب گشتاسپ مشاهده
بابوی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی سپا... مشاهده
بابیک امیری که نامش در تاریخ سیستان آمده است مشاهده
بگاش نام یکی از سرداران هخامنشی مشاهده
بلاشان پلاشان، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی از... مشاهده
بادان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پیروز از سرداران دورا... مشاهده
باذان نام جانشین خورخسرو فرماندار هاماوران در زمان انوشی... مشاهده
بمان علی بمان (فارسی) + علی(عربی) نامی که با آن طول عمر کود... مشاهده
بندوی نام دو تن از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان مشاهده
بنشاد شاد بنیان مشاهده
باژه نام یکی از سرداران ایرانی در زمان اردشیر پادشاه هخ... مشاهده
باشو در گویش خوزستان بچه ای که تقاضای ماندنش را از خدا... مشاهده
به گوی خوش سخن، دارای گفتار نیک، نام شخصیتی در منظومه ویس... مشاهده
به یزداد آفریده نیک خداوند مشاهده