اسم فارسی پسر با ه

نام معنی نام جزییات
هیراد <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه هیراد با تلفظ /Hirād/... مشاهده
هومان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و از... مشاهده
همایون خجسته، مبارک، فرخنده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلو... مشاهده
هومن نیک اندیش مشاهده
هوراد جوانمرد و با خدا ، مرد نیکنام مشاهده
هامون زمین هموار و بدون پستی و بلندی، نام دریاچه ای در... مشاهده
هیرسا پارسا مشاهده
هیربد شاگرد-آموزنده-از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پاکد... مشاهده
هونام خوشنام، نیک نام مشاهده
هاوش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
هوداد نیک آفریده ، داده خوب ، داده نیک مشاهده
هوتن نیرومند، خوش اندام، نام پسر ویشتاسب پادشاه هخامنشی مشاهده
هورمزد هرمز مشاهده
هخامنش در پارسی باستان مرکب از هخا( دوست و یار) + منش(... مشاهده
هرمز نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام ستار... مشاهده
هژیر هجیر خوب، پسندیده، زیبا، چابک و چالاک، نام پسر گو... مشاهده
هوشنگ از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند سیامک پادشاه پیشداد... مشاهده
هوفر مرکب از هو به معنای خوب بعلاوه فر به معنای شأن و ش... مشاهده
هیرود نام مردی از اهالی سارد در زمان کوروش پادشاه هخامنش... مشاهده
هامی سرگشته و حیران مشاهده
هژبر هزبر،شیر مشاهده
هوریار یار و دوست خورشید مشاهده
هوم نام گیاهی مقدس نزد ایرانیان باستان، ازشخصیتهای شاه... مشاهده
هویدا روشن، آشکار، نمایان مشاهده
هیرمند نام رودی بزرگ در سیستان، لقب گشتاسپ پادشاه کیانی مشاهده
هرمزد هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام... مشاهده
هرواک نام دیگر خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
هزاره از شخصیتهای شاهنامه، لقب کوت از سرداران رومی سپاه... مشاهده
هزبر هژبر،شیر مشاهده
هماوند از نامهای امروزی زرتشتیان مشاهده
همنواد از شخصیتهای شاهنامه در زمان ساسانیان مشاهده
هوتک نام روستایی در نزدیکی کرمان مشاهده
هورمز هرمز مشاهده
هوشمند دارای هوش و توانیی ذهنی و بسیار با هوش،عاقل، خردمن... مشاهده
هوشیار دارای هوش، باهوش،خردمند، عاقل مشاهده
هونیاک پهلوی با اصل و نسب مشاهده
هیتاسب از فرماندهان داریوش اول مشاهده
هیراب نام فرشته باد مشاهده
هیشنگ هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران مشاهده
هیشوی از شخصیتهای شاهنامه، نام مرزداری در مرز ایران و رو... مشاهده
هارپاک نام وزیر آستیاژ، آخرین پادشاه ماد مشاهده
هامن هامون مشاهده
هامویه نام کارگزار یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی مشاهده
هاووش امت - پیروان یک پیامبر مشاهده
هباسپ دارنده اسب اصیل مشاهده
هجیر از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز از پهلوانان ایر... مشاهده