اسم پسر با ز

نام معنی نام جزییات
زین الدین عربی آن که موجب زینت دین و آراستگی دین است مشاهده
زین العابدین زینت بخش عبادت کنندگان ، لقب امام چهارم شیعیان مشاهده
زینال مخفف زین العابدین مشاهده
زیناوند مسلح ، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی مشاهده
زینعلی مرکب از زین( آراستگی، زیبایی) + علی مشاهده