اسم پسر با ف

نام معنی نام جزییات
فضل برتری دانش، اخلاق، و هنر، لطف، توجه، رحمت مشاهده
فضل الله لطف و توجه خداوند مشاهده
فضیل دارای فضل مشاهده
فغانیش از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان حکوم... مشاهده
فلق سپیده صبح، فجر، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
فلک الدین نام طایفه ای از کردان مشاهده
فور از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه هند در زمان اسکندر... مشاهده
فکرعلی آن که دارای فکر و اندیشه ای چون اندیشه علی(ع) است مشاهده
فیاض جوانمرد و بخشنده مشاهده
فیروز پیروز ،مظفر و منصور مشاهده
فیروزان پیروزان مشاهده
فیض الله لطف و محبت خداوند مشاهده