اسم پسر با پ

نام معنی نام جزییات
پیام الهام، وحی مشاهده
پیداگشسب از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبی... مشاهده
پیران از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه سپهدار افراسیاب... مشاهده
پیرداد داده پیر یا بچه ای که در پیری داده شده مشاهده
پیروز فاتح، فرخنده ، خوشحال، شاد ، نام چندتن از شخصیتهای... مشاهده
پیروزان نام یکی از سرداران یزگرد پادشاه ساسانی مشاهده
پیروزه در اوستا لقب هوشنگ پسر سیامک پادشاه داستانی ایران... مشاهده
پیلسم از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، برادر پیرا... مشاهده
پیمان عهد، قرار مشاهده
پیکان نوک فلزی و تیزسر تیر یا نیزه مشاهده