اسم پسر

نام معنی نام جزییات
حسن نیکو، زیبا ، نام امام دوم شیعیان مشاهده
سهند نام کوهی آتشفشانی در آذربایجان مشاهده
یارا توانایی، قدرت مشاهده
آیدین شفاف و روشن - درخشنده مانند ماه مشاهده
ارمین آرمین مشاهده
ارمان آرمان ، آرزو، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار خسروپ... مشاهده
مجتبی برگزیده شده، انتخاب شده،لقب امام حسن(ع) مشاهده
صالح شایسته و درستکار، نیک، خوب، دارای اعتقاد و عمل درس... مشاهده
آران درای طبیعت گرم - همچنین اسم شهری قدیمی که قباد ان... مشاهده
محمد صالح بنده ستوده شده و نیکوکار خدا مشاهده
آترینا آترین - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ نو... مشاهده
کیاشا شاهنشاه ، شاه شاهان ، مرکب از کیا یه معنی حاکم ، س... مشاهده
رسا به صدای واضح که به راحتی قابل شنیدن است گفته می شو... مشاهده
بهداد آفریده خوب مشاهده
کیاراد پادشاه جوانمرد ، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادش... مشاهده
ارش آرش،عاقل و زیرک- از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ن... مشاهده
معراج بالارفتن، عروج مشاهده
مرصاد کمین گاه، گذرگاه مشاهده
هادی هدایت کننده، راهنما،از نامهای خداوند،از القاب پیام... مشاهده
برهان دلیل، حجت مشاهده
دیاکو دیااکو - بنیانگذار ایران و اولین پادشاه مادها که ش... مشاهده
مهربد مرکب از مهر( خورشید) + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
فرهاد از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه... مشاهده
حامد سپاسگزار مشاهده
مهرداد داده خورشید مشاهده
برنا جوان مشاهده
آتیلا نام پادشاه قبیله هون که امپراطوری روم شرقی را شکست... مشاهده
مهزیار نام پدر علی بن مهزیار ،که توفیق ملاقات با امام زما... مشاهده
فرحان شادان، خندان مشاهده
احمد بسیار ستوده، یکی از نامهای پیامبر(ص) مشاهده
آرشان نام پسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
مازیار پسر قارون ، از سپهبدان مازندران در قرن سوم که علیه... مشاهده
همایون خجسته، مبارک، فرخنده،از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلو... مشاهده
سیاوش دارنده اسب سیاه ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیک... مشاهده
رامان نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی مشاهده
پاشا پادشاه در امپراطوری عثمانی ،عنوان مقامات لشکری و ک... مشاهده
عارف آن که از راه تهذیب نفس و تفکر، به معرفت خداوند دست... مشاهده
ائلمان مانند مردم مشاهده
هومن نیک اندیش مشاهده
مرتضی پسندیده شده، مورد رضایت و پسند قرار گرفته مشاهده
حافظ نگهبان ، آن که تمام یا بخشی از قرآن را از حفظ کرده... مشاهده
میثم نام پسر یحیی از یاران علی(ع) مشاهده
هوراد جوانمرد و با خدا ، مرد نیکنام مشاهده
کیانمهر مرکب از کیان به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه... مشاهده
شنتیا فاتح پیروز از القاب حضرت علی مشاهده
کاوه از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری ایرانی در زمان ضحا... مشاهده
کامیار کامیاب مشاهده
بارمان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان... مشاهده
جانیار یاری دهنده جان ، نام مورخی از مردم بخارا مشاهده
هانی مرد دلسوز و مهربان - نام چندتن از مشاهیر عرب مشاهده