اسم پسر

نام معنی نام جزییات
رایمون پسر باهوش مشاهده
میران میر(از عربی) + ان(فارسی)، امیران، نام روستایی در... مشاهده
بنيامين نام پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف ، پسر دست راس... مشاهده
هیرسا پارسا مشاهده
سامر قصه گو، افسانه سرا مشاهده
زهیر از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخ... مشاهده
راد جوانمرد ، بخشنده، سخاوتمند ، خردمند، دانا مشاهده
بابک استوار ، پدر کوچک ، پاپک، از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
توحید یگانه دانستن خداوند، یکتاپرستی مشاهده
رایین نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی مشاهده
مسعود نیکبخت، سعادتمند، مبارک، خجسته،نام پسر سلطان محمد... مشاهده
آیکان آیکان = آیقان (آی + قان) کسی که خونش مثل ماه شفاف... مشاهده
ابالفضل ابوالفضل،خداوند هنر ، صاحب فضل ، لغت برادر امام حس... مشاهده
فرزان فرزانه خردمند، فرزانه مشاهده
صادق راستگو،راست و درست، راستین،نام امام امام ششم شیعیا... مشاهده
پیمان عهد، قرار مشاهده
حسام الدین آن که در دفاع از دین چون شمشیری تیز وبرنده است مشاهده
اسماعیل آن که خدا او را شنید، نام پسر ابراهیم(ع) و هاجر مشاهده
الیا الیاس، خدای من یهوه است، نام یکی از پیامبران بنی ا... مشاهده
بهنود نام پادشاهان هند مشاهده
رسام رسم کننده، نقاش مشاهده
شادن بچه آهو - بچه آهویی که کمی بزرگ شده و بی نیاز از م... مشاهده
پادرا نگهبان آتش - مرکب از پاد به نگهبانی و محافظت + را... مشاهده
آوید مشتاق و خواهان مشاهده
البرز مرکب از کوه +بلند نام رشته کوهای شمالی ایران که سر... مشاهده
عدنان نام یکی از اجداد پیامبر(ص) مشاهده
ژیار شهرنشینی ، تمدن ، زندگی شهری مشاهده
دامون در گویش مازندران دامنه جنگل مشاهده
عادل با انصاف مشاهده
راشین توشه مشاهده
کارینا چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات... مشاهده
بهزاد مرکب از به ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام نقاش و... مشاهده
هیربد شاگرد-آموزنده-از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پاکد... مشاهده
ادریس درس خوانده ، پیامبری که نام او دو بار در قرآن آمده... مشاهده
دارا صورت دیگری از داراب و داریوش ، نام پادشاه کیانی در... مشاهده
طاهر پاکیزه ، بی گناه، معصوم، نام یکی از پسران پیامبرص) مشاهده
رئوف بسیار مهربان ، بخشنده ، با محبت ، از نامهای خداوند... مشاهده
مجید دارای قدر و مرتب عالی، گرامی، از نامهای خداوند مشاهده
کوشا ساعی، تلاشگر مشاهده
عامر آباد کننده، معمور، آبادان مشاهده
رامین عاشق ویس در منظومه ویس و رامین مشاهده
هیژا محترم، بزرگوار مشاهده
عمر نام خلیفه دوم مشاهده
روزبه بهروز، خوشبخت ، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرا... مشاهده
نامدار دارای آوازه و شهرت بسیار، مشهور مشاهده
ارتان نام پسر ویشتاسب و برادر داریوش اول پادشاه هخامنشی مشاهده
ایلا از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از فرماندهان سپاه افر... مشاهده
کامران آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط مشاهده
معید تکرار کننده ، بازگرداننده ( به ضم میم) مشاهده
هونام خوشنام، نیک نام مشاهده