اسم پسر

نام معنی نام جزییات
سمیر قصه گو مشاهده
تایماز خطاناپذیر مشاهده
آکام نتیجه، ثمره،سود،فایده مشاهده
راتین رادترین ، نام یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساس... مشاهده
وستا اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان مشاهده
ارکان رکنها ، مبنا ها ، پایه ها ، کنایه از بزرگان و کارگ... مشاهده
آرتام والی فریگه در زمان کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
پاکان منسوب به پاک ، طاهر و پاکیزه ، تمیز و مرتب مشاهده
شهسان مانند شاه ، شاهوار ، دارای جلال و شکوه شاهانه مشاهده
شهیاد مرکب از شه ( شاد) + یاد( خاطره) مشاهده
سردار فرمانده یک گروه نظامی ، پیشوا، رهبر مشاهده
محمود آن که یا آنچه ستایش شده است، مورد پسند، نیک، خوش،... مشاهده
مهند تکه ای از ماه ، اندکی از ماه،به فتح میم و ه و سکون... مشاهده
شایگان مرد بزرگ - شایسته و شایان مشاهده
ساسان تنها و گوشه نشین - درویش - نام چندتن از شخصیتهای ش... مشاهده
ایلیار کمک کننده به ایل ، محافظ خانواده مشاهده
حنان بخشاینده، از صفات خداوند مشاهده
آریوبرزن آتش ایرانی - کنایه از قدرت و خشم ایرانی - نام یکی... مشاهده
مرسا استوار ، ثابت ، پابرجا مشاهده
هاتف نوادهنده ای که صدایش شنیده شود، اما خودش دیده نشود... مشاهده
پارسیا منسوب به پارس ، مرد پارسی ، پسر ایرانی مشاهده
سامیا نام ماه یازدهم از سال ایرانیان در زمان هخامنشیان مشاهده
کاوان کاویان ، منسوب به کاوه مشاهده
نیاوش پسری که شبیه احداد و نیاکان خود است، مرکب از نیا و... مشاهده
وحید یگانه، یکتا، بی نظیر مشاهده
رامبد نگهبان و پاسدار آرامش مشاهده
هامان معرب از یونانی، مشهور، نام وزیر اخشویروش مشاهده
آبان نام ماه هشتم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آب، نام... مشاهده
ماردین نام منطقه ای کرد نشین در ترکیه مشاهده
سپند اسپند دانه سیاه و خوشبویی که برای دفع چشم زخم در آ... مشاهده
اردیان مقدس مشاهده
اویس گرگ کوچک، شخصی پارسا که از تابعین بوده است مشاهده
سارو ماه مشاهده
کیسان لقب مختار ثقفی مشاهده
سیوان ماه مشاهده
بزرگمهر بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
شهیار یاور و کمک کننده شاه، نام یکی از دانشمند زرتشتی در... مشاهده
اترین آترینا - آذرین، نام پسر اوپَدرَم که به نوشته سنگ ن... مشاهده
ادیب سخن دان، سخن شناس، معلم، مربی مشاهده
اران حنا که به دست و پا و محلسن زنند ، نام قلعه ای قدیم... مشاهده
آماندا در امان تو، در پناه تو مشاهده
سوشا سوشیانت ، نجات دهنده ، نام هریک از موعودهای دین زر... مشاهده
حمزه شیر، نام عموی پیامبر(ص) مشاهده
کاویان پرچم کاوه که به درفش کاویانی معروف است مشاهده
محمدآئین مسلمان ، کسی که پیرو آیین حضرت محمد است مشاهده
فرشاد روح و عقل،کره مریخ مشاهده
رسول پیغمبر، قاصد، پیک مشاهده
عمار مرد با ایمان، ثابت و استوار، نام پسر یاسر از یاران... مشاهده
دختر معنی اسم را در این قسمت بنویسید مشاهده
سورین توانا، دلیر مشاهده