انتخاب اسم کودک

نام معنی نام جزییات
یزدگرد خدای زمین ، نام چند تن از پادشاهان ساسانی مشاهده
یزدیار نام پدر دستور بهمنیار از موبدان کرمان در زمان یزدگ... مشاهده
یسرا گشایش ، راحتی مشاهده
یسری مایه گشایش و آسانی ، دختر خوش قدم مشاهده
یسنا حمد و ستایش خداوند - نام یکی از بخش های اوستا است مشاهده
یسنی نگارش اشتباه کلمه یسنا ، و یسنا به معنی حمد و ستا... مشاهده
یعقوب آنکه پاشنه را می گیرد، نام پسر اسحاق(ع) و پدر یوسف... مشاهده
یغما غارت، تاراج، غنیمت،نام شهری در ترکستان که مردمان ز... مشاهده
یغماناز یغما(ترکی) + ناز(فارسی) یغما، نام دختر پادشاه چین... مشاهده
یگانه صمیمی، همدل، یکرنگ، بی همتا، بی نظیر، تنها و منحصر... مشاهده
یلان سینه از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در... مشاهده
یلدا آخرین شب پائیز در نیم کره شمالی و بلندترین شب سال... مشاهده
یلدوز اولدوز مشاهده
یمنا بانوی با برکت مشاهده
یمین الدین آن که به منزله دست راست دین است مشاهده