اسم دختر با خ

نام معنی نام جزییات
خورشیدرخ آن که چهره اش چون خورشید می درخشد مشاهده
خورشیدفر آن که شکوه و جلالی چون خورشید دارد مشاهده
خورشیدمهر آن که مهر و محبتی چون خورشید دارد مشاهده
خوروش تابان و درخشان چون خورشید مشاهده
خوش لقا خوش(فارسی) + لقا(عربی) خوش صورت، زیبا مشاهده
خوشاب آبدار و ترو تازه ، جواهر تابان و درخشان مشاهده
خوشه تعدادی دانه میوه یا گل که به محوری متصل باشند،دسته... مشاهده
خوشین خوش و زیبا مشاهده
خیرالنسا بهترین زنان ، لقب فاطمه(ع) مشاهده
خیزران گیاهی پایا از خانواده گندمیان، ویژه مناطق گرم و مر... مشاهده