اسم دختر با س

نام معنی نام جزییات
سارنیا خالص ، پاک ، منزه ، بانوی بی ریا ، دختر پاکدامن مشاهده
ساره سارا مشاهده
ساریان نام روستایی در نزدیکی مشهد مشاهده
ساریسا کوشا مشاهده
سارینا خالص،پاک مشاهده
سارینه مشاهده
سازک ساز کوچک مشاهده
سازین نام روستایی در نزدیکی زنجان مشاهده
ساطعه مؤنث ساطع مشاهده
ساعده مؤنث ساعد ، کمک کننده، مددکار مشاهده
ساغر جام شراب مشاهده
ساقی آن که شراب در پیاله می ریزد و به دیگری می دهد مشاهده
سالسا تند و تیز- نوعی سسس اسپانیایی - مشاهده
سالمه مؤنث سالم، فاقد بیماری، بدون عیب یا خرابی مشاهده
سالومه صلح و آرامش،صفا و دوستی ، نام خواهر مریم عذرا و خا... مشاهده