اسم دختر با س

نام معنی نام جزییات
سنبل گل خوشه ای بلند، به هم فشرده، و معطر به رنگهای قرم... مشاهده
سومیتا لطف و محبت، مهربانی مشاهده
ساتراپ حاکم ایالت‌های ایران باستان ، استاندار ، داریوش هخ... مشاهده
ساریسا کوشا مشاهده
سولاف آبشارکوچک مشاهده
سومیا محبوب، دوست داشتنی مشاهده
ساعده مؤنث ساعد ، کمک کننده، مددکار مشاهده
سیمیا بلاغت ، فصاحت ، علوم ماورائي ، همچنين نشان و علامت مشاهده
ستاک شاخه تازه رسته و نازک مشاهده
سرایه به ضم سین ، آواز، ترانه، مشاهده
سلمه نام گیاهی است مشاهده
سمن ناز مرکب از سمن( یاسمن) + ناز(زیبا) مشاهده
سوینچ شادی مشاهده
سامیرا سمیرا -زن بزرگوار - نام عمه شیرین در داستان خسرو و... مشاهده
سبزک مصغر سبز، پرنده ای سبز رنگ که مانند هدهد بر سرش تا... مشاهده
سرگل اولین گل ، بهترین از هر چیز مشاهده
سندوس نام خواهر خشایارشاه پادشاه هخامنشی مشاهده
ساتی در مصر باستان، نام فرشته نگهبان ارواح مشاهده
سوریا ثریا مشاهده
سازین نام روستایی در نزدیکی زنجان مشاهده
سومینا مشاهده
سالمه مؤنث سالم، فاقد بیماری، بدون عیب یا خرابی مشاهده
سیب گل شکوفه سیب مشاهده
سامره مؤنث سامر، نام شهری در عراق که مرقد امام دهم و یاز... مشاهده
سامه سوگند، پیمان مشاهده
سیرانوش نام دیگر شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
سیرنگ سیمرغ مشاهده
ساوند نام روستایی در نزدیکی کرمان مشاهده
ساویس گرانمایه و با ارزش مشاهده
ساینه در گویش مازندران سایه مشاهده
سدا نام قهرمان یکی از داستانهای ارمنی مشاهده
سروگل مرکب ازسرو ( درختی همیشه سبز) + گل مشاهده
سمینه مؤنث سمین، چاق،فربه مشاهده
سوتیام نور چشمانم مرکب از سو به معنای نور و روشنایی و تیا... مشاهده
ساریان نام روستایی در نزدیکی مشهد مشاهده
سارینه مشاهده
سازک ساز کوچک مشاهده
ساطعه مؤنث ساطع مشاهده
سالسا تند و تیز- نوعی سسس اسپانیایی - مشاهده
سی بل نام ربة النوع خاک مشاهده
سی سام نام دختر مگابات مشاهده
سالویا نام گلی است مشاهده
سی سی کام کامروا مشاهده
سی گل سی عدد گل مشاهده
سامینه ماهر مشاهده
سیفور پارچه ابریشمی لطیف و ظریف مشاهده
سیم تن آن که بدنی سفید چون نقره دارد ، نام یکی از همسران... مشاهده
سیمرخ آن که چهره ای سفید چون نقره دارد مشاهده
سانوا دختر خوش سخن ، بانویی که شیرین حرف می زند مشاهده
سیمین تن سیم تن مشاهده