اسم دختر با س

نام معنی نام جزییات
سالویا نام گلی است مشاهده
سالی بی غم و سرخوش ، سالمند و دارای عمر طولانی ، نام رو... مشاهده
سام سوگند، پیمان مشاهده
سامره مؤنث سامر، نام شهری در عراق که مرقد امام دهم و یاز... مشاهده
سامه سوگند، پیمان مشاهده
سامیرا سمیرا -زن بزرگوار - نام عمه شیرین در داستان خسرو و... مشاهده
سامینا پیشوند مشابهت بعلاوه مینا ، مانند مینا ، نام گلی ا... مشاهده
سامینه ماهر مشاهده
سامیه مؤنث سامی - زن بلند قد- کسی که عازم شکار است مشاهده
سان آی زیبا و درخشان ماننده ماه مشاهده
ساناز نوعی گل ، نادر، کمیاب مشاهده
سانای مهنام ، بلند آوازه و گرامی ، بی قرار مشاهده
سانلی معروف، نامدار مشاهده
سانوا دختر خوش سخن ، بانویی که شیرین حرف می زند مشاهده
سانیا در گویش مازندران سایه روشن جنگل مشاهده