اسم دختر با س

نام معنی نام جزییات
سیمینه سیمین مشاهده
سینره گیاهی زینتی و نیز دارویی با گلهایی که در اواخر زمس... مشاهده
ساویز خوش خلق، نیکخو مشاهده
سایره ستاره گردنده، سیاره مشاهده
سبارو کبوتر مشاهده
سبزارنگ نام یکی از الحان باربد ، سبزرنگ مشاهده
سبزبهار نام یکی از الحان قدیم ایرانی مشاهده
سبزپری فصل بهار مشاهده
سبزه گیاهی که به صورت خودرو در جایی سبز شده است ، سبزه... مشاهده
سبزه بهار سبزه ای که در فصل بهار می روید، بهار سبز و خرم مشاهده
سبزه قبا سبزه(فارسی) + قبا(عربی) پرنده ای به رنگ آبی لاجورد... مشاهده
سبزینه سبزرنگ، گندمگون مشاهده
سپاکو نام همسر چوپانی که کوروش را به او سپرده بودند تا ب... مشاهده
سپیده گل گل سپید مشاهده
ستاتیرا استاتیرا، همسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی مشاهده
سحرنوش سحر(عربی) + نوش(فارسی) ، دوستدار سحر و روشنایی، صب... مشاهده
سرآویز آنچه به سر می آویزند مشاهده
سرخاب سهراب، گلگون، شاداب ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر... مشاهده
سروآزاد نام زنی در منظومه ویس و رامین مشاهده
سروبن درخت سرو، معشوق خوش قد وقامت مشاهده
سروتن آن که اندامی زیبا و بلندبالا دارد مشاهده
سروجهان نام دختر فتحعلی شاه قاجار مشاهده
سریر تخت پادشاهی، اورنگ مشاهده
سلطنت پادشاهی، فرمانروایی مشاهده
سمن اندام سمن پیکر مشاهده
سمن بر آن که اندامی سفید و لطیف چون سمن دارد مشاهده
سمن پیکر آن که اندامی سفید و لطف چون سمن دارد مشاهده
سمن چهر سمن چهره مشاهده
سمن چهره آن که چهره ای سفید و لطیف چون سمن دارد مشاهده
سمن دیس مانند سمن، مانند یاسمن مشاهده
سمن رخ سمن چهره مشاهده
سمن رو سمن چهره مشاهده
سمن سیما سمن(فارسی) + سیما(عربی)، سمن چهره مشاهده
سمن گل گل یاسمن مشاهده
سمنوی خوشبو، معطر مشاهده
سمیرا میس ملکه افسانه ای آشور که به زیبایی و دانایی معروف اس... مشاهده
سنیا آزاده ، رها (به ضم سین) مشاهده
سهیزاد مرکب از سهی( صفت سرو، راست) + زاد مشاهده
سابود هاله، خرمن ماه مشاهده
ساحر سحرکننده، افسونگر مشاهده
سوسا مرکب از سو( روشنایی، نور) + سا( پسوند شباهت و هم... مشاهده
ساحره سحرکننده، افسونگر مشاهده
سوسنک از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گو... مشاهده
سارالماز ناپژمردنی، بدون خزان مشاهده