اسم دختر با و

نام معنی نام جزییات
ویستا دانش و فرهنگ مشاهده
ویشکا نام روستایی در نزدیکی رشت مشاهده
وینا رنگارنگ ، همجنین روشن و آشکار مشاهده
ویوات گل بنفشه مشاهده
ویوگ عروس مشاهده
ویولا نام نوعی ساز زهی از خانواده ویولن مشاهده
ویونا نام روستایی در نزدیکی کاشان مشاهده