اسم دختر با ی

نام معنی نام جزییات
یولدوز مثل ستاره مشاهده
یوکابد خداوند مجد و بزرگی است، نام مادر موسی(ع) مشاهده
یکمال ثروت تقسیم نشدة، دوست جان‏جانی مشاهده
یکیتی اتحاد مشاهده