اسم عبری

نام معنی نام جزییات
هابیل معرب از عبری نفس یا بخار، نام پسر آدم(ع) مشاهده
هاجر معرب از عبری فرارکننده ، مهاجرت کننده، نام مادر... مشاهده
هادان معرب از عبری نام پدر ساوه همسر ابراهیم(ع) مشاهده
هارا کوهستان مشاهده
هاران معرب از عبری ، کوه نشین، برادر ابراهیم(ع) مشاهده
هارون معرب از عبری کوه نشین، نام برادر موسی(ع) مشاهده
هدسه همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت،محل د... مشاهده
هرمان دو بنا از بناهای نخستین که ادریس نبی در مصر آنها ر... مشاهده
هلیوس هلیون ، خورشید مشاهده
هلیون هلیوس ، خورشید مشاهده
هورام مرتفع،نام پادشاهی در کتاب مقدس مشاهده
یارین خوشحالی مشاهده
یافا زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه مشاهده
یامین نام همسر یعقوب(ع) مشاهده
یحیی تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اس... مشاهده