اسم عربی

نام معنی نام جزییات
ماه طلعت ماه(فارسی) + طلعت(عربی)، ماه سیما مشاهده
مهابت بزرگی، هیبت مشاهده
وحدانه یکی یکدانه مشاهده
عابده مؤنث عابد، عبادت کننده، پرستنده چیزی یا کسی مشاهده
قطب الدین محور آیین و دین مشاهده
ناصرالدین یاری کننده دین، نام پسر محمد شاه قاجار مشاهده
وحدت یگانگی، اتحاد،تنهایی مشاهده
ناضر شاد، مسرور، شاداب، بسیار سرسبز مشاهده
اقبال علی آن که بخت و اقبال از علی(ع) یافته است مشاهده
فراست زیرکی، هوشیاری، درک و فهم مشاهده
ماه لقا ماه(فارسی) + لقا(عربی)، مه لقا مه لقا مشاهده
وحیدالدین بی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران خا... مشاهده
ماه منظر ماه(فارسی) + منظر(عربی) ماهرو، ماهچهر مشاهده
سبزه قبا سبزه(فارسی) + قبا(عربی) پرنده ای به رنگ آبی لاجورد... مشاهده
قمرالدین آن که در دین چون ماه می درخشد مشاهده
قمرالزمان آن که در زمان خود چون ماه می درشد مشاهده
قمرالملوک آن که میان پادشاهان چون ماه می درخشد مشاهده
عارف پاشا عارف(عربی) + پاشا(فارسی)، پادشاه دانا و آگاه مشاهده
قمرتاج قمر(عربی) + تاج(فارسی) تاج ماه مشاهده
ودیع آرمیده - جوینده راحتی و آسایش-همچنین به معنای عهد... مشاهده
خاطرآسا خاطر(عربی) + آسا(فارسی) آسایش دهنده خاطر مشاهده
قمرسیما آن که چهره ای نورانی و زیبا چون ماه دارد مشاهده
بهاء الدین روشنی دین ، نام پدر مولانا جلال الدین مولوی بلخی ،... مشاهده
ثاقب روشن، فروزان مشاهده
خاطرافروز خاطر(عربی) + افروز(فارسی) شادی بخش مشاهده
رادعلی راد(فارسی) + علی(عربی) علی جوانمرد مشاهده
فراهت شأن، شوکت، شکوهمندی و زیبایی مشاهده
قمرناز قمر(عربی) + ناز(فارسی) آن که چون ماه زیباست مشاهده
خاطرنواز خاطر(عربی) + نواز(فارسی) دلکش، مطبوع مشاهده
عاشور روز دهم از ماه محرم مشاهده
قمری نام پرنده ای کوچکتر از کبوتر، یاکریم مشاهده
شهیر معروف ، نام آور ، نامدار مشاهده
شهیره بانوی مشهور ، دختر نامدار مشاهده
قهار نیرومند، پرزور،از نامهای خداوند مشاهده
نایب آنکه در غیاب کسی عهده دار مقام و مسئولیت اوست ، جا... مشاهده
قوام الدین آن که موجب استواری و استحکام دین است مشاهده
الله داد الله (عربی) + داد (فارسی) داده خداوند مشاهده
خالده مؤنث خالد، پاینده، جاوید مشاهده
عاقله مؤنث عاقل،دارای عقل و فهم زیاد مشاهده
قوام الملک آن که موجب استحکام و استواری سرزمین است، لقب کلانت... مشاهده
الله نظر کسی که نظرکرده خداست مشاهده
عالم تاج عالم(عربی) + تاج(فارسی) آن که چون تاجی بر سر عالم... مشاهده
نبوت مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم، رسا... مشاهده
ابتهاش ابتهاج مشاهده
قیطون از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه مصر در زمان حکومت... مشاهده
نجات رهایی، خلاصی، آزادی مشاهده
شورعلی شور(فارسی + علی(عربی) مرکب از شور( هیجان ) + علی(... مشاهده
قیوم قائم به ذات، بسیار پایدار، از نامهای خداوند مشاهده
نجات الله آن که خدا او را نجات داده است مشاهده
عامره مؤنث عامر، آباد کننده مشاهده