اسم عربی

نام معنی نام جزییات
دوست محمد دوست(فارسی) + محمد(عربی) دوستدار محمد مشاهده
قابل شایسته، لایق، از نامهای خداوند مشاهده
اعتبارعلی آن که ارزش و اعتبار از علی(ع) یافته است مشاهده
دوستعلی دوست(فارسی) + علی(عربی) دوستدار علی مشاهده
فتح الدین پیروزی در دین مشاهده
فتحعلی مرکب از فتح( پیروزی) + علی( بلندمرتبه)، نام دومی... مشاهده
فتنه شورش، طغیان، مفتون، عاشق، دلداده مشاهده
افتخارالدین موجب افتخار دین مشاهده
بمان علی بمان (فارسی) + علی(عربی) نامی که با آن طول عمر کود... مشاهده
فتوت جوانمردی، بخشندگی، سخاوت مشاهده
فخرآفاق باعث سرافرازی آسمان مشاهده
حورآفرین حور(عربی) + آفرین (فارسی) مرکب از حور( زن زیبای ب... مشاهده
فخرالدین سبب سربلندی و افتخار دین، نام شاعر و داستانسرای ای... مشاهده
واصف به اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفاکننده مشاهده
قاهر چیره، توانا مشاهده
وافی به اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفا کننده مشاهده
حورجهان حور(عربی) + چهر(فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حور... مشاهده
دین محمد دین(فارسی) + محمد(عربی) ، دارای دین محمد(ص) ، نام... مشاهده
فخرالسادات سبب سربلندی سیدها مشاهده
قاهره مؤنث قاهر،نام پایتخت مصر مشاهده
حوردیس حور(عربی) + دیس(فارسی) آن که چون حور زیباست مشاهده
زامیر آواز مشاهده
فخرالملوک مایه سربلندی و افتخار پادشاهان مشاهده
حوررخ حور(عربی) + رخ(فارسی) آن که چهره ای زیبا چون حور د... مشاهده
فخرالملک مایه سربلندی و افتخار سرزمین مشاهده
قبیله توانایی، توان ، سلطه و نفوذ مشاهده
والی حاکم، پادشاه،از نامهای خداوند مشاهده
طیفور نوعی پرنده کوچک، نام بایزید بسطامی عارف نامدار مشاهده
فخرالنسا سبب سربلندی زنان مشاهده
والیه مؤنث والی مشاهده
حوروش حور(عربی) + وش(فارسی) آن که چون حور زیباست مشاهده
ذبیح قربانی ( معمولا در راه خدا) مشاهده
فخرایران فخر(عربی) + ایران(فارسی) مایه سربلندی ایران مشاهده
قدرت الله نیرو و توان خداوند مشاهده
ماه جبین ماه(فارسی) + جبین(عربی)،مه جبین مشاهده
وامق نام مردی که عاشق عذرا بود مشاهده
شاخ نبات شاخ(فارسی) + نبات(عربی) ، شاخ شکر، نام افسانه ای م... مشاهده
فخرجهان فخر(عربی) + جهان(فارسی) ، سبب سربلندی و افتخار دنی... مشاهده
قدسی قدس(عربی + ی(فارسی) منسوب به قدس، ملکوتی مشاهده
حوری بانو حور(عربی) + ی(فارسی) + بانو(فارسی) زن زیبای بهشتی مشاهده
زاهر عربی درخشان، تابان مشاهده
سایر سیرکننده، رونده مشاهده
فخرگل فخر(عربی) + گل(فارسی) مایه نازش گل مشاهده
قدسیه قدسی مشاهده
هود نام پیامبر قوم عاد، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
حوری دخت حور(عربی) + ی(فارسی) + دخت(فارسی) مرکب از حوری( ز... مشاهده
ذکا خورشید مشاهده
سایره ستاره گردنده، سیاره مشاهده
ظافر ظفریابنده، پیروزی یابنده مشاهده
فخری فخر(عربی) + ی(فارسی) منسوب به فخر ، منسوب به افتخا... مشاهده