اسم عربی

نام معنی نام جزییات
حوری رخ حور(عربی) + ی(فارسی) + رخ (فارسی) آن که چهره ای زی... مشاهده
رأفت مهربانی، نرم خویی مشاهده
ظریف دارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه با ظرافت و... مشاهده
فخیمه مؤنث فخیم مشاهده
قدیر توانا، قادر،از نامهای خداوند مشاهده
حوری زاد حور(عربی) + ی(فارسی) + زاد(فارسی) زاده حوری، زیبا مشاهده
رئو مهربان، عاطفه ، از نامهای خداوند مشاهده
زاکیه نیکو، پاکیزه مشاهده
ظریفه مؤنث ظریف، دارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه... مشاهده
فداک نام روستایی در حجاز مشاهده
قدیس مؤمن، پرهیزکار و پاکدامن مشاهده
حوری لقا حور(عربی) + ی(فارسی) + لقا(عربی) ، آن که چون حوری... مشاهده
ظفر پیروزی، نصرت مشاهده
قدیسه مؤنث قدیس مشاهده
واهب عطاکننده، بخشنده، از نامهای خداوند مشاهده
ظفرداد ظفر(عربی) + داد(فارسی) نتیجه و حاصل مشاهده
ظفردخت ظفر(عربی) + دخت(فارسی) مرکب از ظفر( پیروز) + دخت(... مشاهده
قربان چیزی که بوسیله آن به خدا تقرب یابند، قربانی، فدای... مشاهده
وثوق اعتماد، اطمینان مشاهده
حکمت فلسفه به ویژه فلسفه اسلامی ، خردمندی، فرزانگی مشاهده
ظهور پدیدار شدن، آشکار شدن مشاهده
قرة العین نور دیده، روشنایی چشم، نام یکی از لحنهای قدیم موس... مشاهده
افضل الدین برترین در دین مشاهده
وجیه الله دارای قدر و منزلت خداوند مشاهده
ظهیرالدین یار و یاور دین، پشتیبان دین ، نام شاعر نامدار ایرا... مشاهده
گل سیما گل(فارسی) + سیما(عربی) آن که چهره و سیمایی زیبا چو... مشاهده
ظهیره مؤنث ظهیر، پشتیبان، یاور، ظهیرالدین مشاهده
ناصح الدین پنددهنده در دین مشاهده
سبحان قلی سبحان(عربی) + قلی(ترکی) بنده سبحان، بنده خداوند مشاهده
مهابت بزرگی، هیبت مشاهده
وحدانه یکی یکدانه مشاهده
قطب الدین محور آیین و دین مشاهده
ناصرالدین یاری کننده دین، نام پسر محمد شاه قاجار مشاهده
وحدت یگانگی، اتحاد،تنهایی مشاهده
ناضر شاد، مسرور، شاداب، بسیار سرسبز مشاهده
اقبال علی آن که بخت و اقبال از علی(ع) یافته است مشاهده
فراست زیرکی، هوشیاری، درک و فهم مشاهده
ماه لقا ماه(فارسی) + لقا(عربی)، مه لقا مه لقا مشاهده
وحیدالدین بی نظیر و یگانه در دین، نام دانشمندی از معاصران خا... مشاهده
ماه منظر ماه(فارسی) + منظر(عربی) ماهرو، ماهچهر مشاهده
سبزه قبا سبزه(فارسی) + قبا(عربی) پرنده ای به رنگ آبی لاجورد... مشاهده
قمرالدین آن که در دین چون ماه می درخشد مشاهده
قمرالزمان آن که در زمان خود چون ماه می درشد مشاهده
قمرالملوک آن که میان پادشاهان چون ماه می درخشد مشاهده
عارف پاشا عارف(عربی) + پاشا(فارسی)، پادشاه دانا و آگاه مشاهده
قمرتاج قمر(عربی) + تاج(فارسی) تاج ماه مشاهده
ودیع آرمیده - جوینده راحتی و آسایش-همچنین به معنای عهد... مشاهده
خاطرآسا خاطر(عربی) + آسا(فارسی) آسایش دهنده خاطر مشاهده
قمرسیما آن که چهره ای نورانی و زیبا چون ماه دارد مشاهده
بهاء الدین روشنی دین ، نام پدر مولانا جلال الدین مولوی بلخی ،... مشاهده