اسم عربی

نام معنی نام جزییات
نجف نام شهری در عراق که آرامگاه علی (ع) در آن واقع شده... مشاهده
مهذب الدین پاک و پیراسته در دین مشاهده
جارالل لقب زمخشری دانشمند معروف در قرن پنجم و ششم که استا... مشاهده
شوق علی مرکب از شوق ( هیجان) + علی( بلند مرتبه) مشاهده
ختمی گیاهی علفی، پایا، و زینتی از خانواده پنیرک که گلها... مشاهده
شوکت جاه و جلال، عظمت، بزرگی مشاهده
عبادالله بندگان خداوند مشاهده
ابوالحسین پدر حسین، کنیه آهو مشاهده
شار عنوان عمومی پادشاهان غرجستان (ناحیه ای در عربستان... مشاهده
فرج الله گشایشی از جانب خداوند مشاهده
ابوالعباس پدر عباس، کنیه شیر( حیوان درنده) مشاهده
خجسته لقا خجسته(فارسی) + لقا(عربی) خوش سیما، خوشرو مشاهده
عبدالامین بنده پروردگار که مورد اعتماد و امانت دار است مشاهده
نجیب شریف، اصیل،عفیف، پاکدامن مشاهده
ابوالعلا پدر علا کنیه پرستو مشاهده
خدا نظر کسی که نظرکرده خداست مشاهده
نجیب الدین اصیل و شریف در دین مشاهده
ابوالفتح پدر فتح مشاهده
عبدالباقی بنده پروردگار که باقی و پایدار است، نام خطاط معروف... مشاهده
ابوالفرج پدر فرج، کنیه غذایی مرکب از برنج و گوشت و شکر مشاهده
عبدالجبار بنده پروردگار که دارای جبروت است مشاهده
رافعه مؤنث رافع بالا برنده، اوج دهنده مشاهده
عبدالجلیل بنده پروردگار که جلیل و بزرگ است، نام دانشمند شیعه... مشاهده
فرح انگیز فرح(عربی) + انگیز(فارسی) شادی بخش، مفرح مشاهده
ندیم همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان مشاهده
شکرعلی (به ضم شین) عربی مرکب از شکر( سپاس) + علی( بلندم... مشاهده
عبدالجواد بنده پروردگار که بخشنده است مشاهده
ندیمه مؤنث ندیم ،همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان مشاهده
جان محمد جان ( روان) + محمد( ستوده شده) مشاهده
فرح بخش فرح(عربی) + بخش(فارسی) شادی بخش مشاهده
ورشان قمری، پرنده ای که به فارسی آن را مرغ الاهی می گوین... مشاهده
خداطلب خدا(فارسی) + طلب(عربی) خداجو مشاهده
فرح دخت فرح(عربی) + دخت(فارسی) دختر شادمان مشاهده
ابوریحان نام ریاضیدان و فیلسوف ایرانی در قرن چهارم و پنجم،... مشاهده
خداکریم خدا(فارسی)+ مراد(عربی) نام یکی از سرداران کریمخان... مشاهده
زعفران گیاهی علفی، چند ساله، و از خانواده زنبق که گلهای پ... مشاهده
عبدالحق بنده پروردگار مشاهده
فرح نوش فرح(عربی) + نوش(فارسی) شادنوش، خوشگذران مشاهده
زعیم پیشوا، رهبر مشاهده
عبدالحلیم بنده پروردگار که حلیم و بردبار است مشاهده
ابوعزیز پدر عزیز مشاهده
زعیم الدین پیشوا و رهبر دین مشاهده
ابومسلم نام رهبر سیاه جامگان که دولت بنی امیه را سرنگون کر... مشاهده
سحرنوش سحر(عربی) + نوش(فارسی) ، دوستدار سحر و روشنایی، صب... مشاهده
عبدالحی بنده پروردگار همیشه زنده مشاهده
فرحت شادی، شادمانی مشاهده
کافی الدین لایق و کارآمد در دین مشاهده
عبدالخالق بنده پروردگار، نام پدر بیدل شاعر قرن یازدهم مشاهده
فرحتاج فرح(عربی) + تاج(فارسی) مرکب از فرح( شادمانی) + تا... مشاهده
زلفعلی زلف (فارسی) + علی (عربی) مرکب از زلف( گیسو، موی ب... مشاهده