اسم عربی

نام معنی نام جزییات
خداطلب خدا(فارسی) + طلب(عربی) خداجو مشاهده
ابوریحان نام ریاضیدان و فیلسوف ایرانی در قرن چهارم و پنجم،... مشاهده
خداکریم خدا(فارسی)+ مراد(عربی) نام یکی از سرداران کریمخان... مشاهده
زعیم پیشوا، رهبر مشاهده
عبدالحلیم بنده پروردگار که حلیم و بردبار است مشاهده
ابوعزیز پدر عزیز مشاهده
زعیم الدین پیشوا و رهبر دین مشاهده
ابومسلم نام رهبر سیاه جامگان که دولت بنی امیه را سرنگون کر... مشاهده
سحرنوش سحر(عربی) + نوش(فارسی) ، دوستدار سحر و روشنایی، صب... مشاهده
عبدالحی بنده پروردگار همیشه زنده مشاهده
فرحت شادی، شادمانی مشاهده
کافی الدین لایق و کارآمد در دین مشاهده
فرحتاج فرح(عربی) + تاج(فارسی) مرکب از فرح( شادمانی) + تا... مشاهده
زلفعلی زلف (فارسی) + علی (عربی) مرکب از زلف( گیسو، موی ب... مشاهده
شاعی شیعی مشاهده
آزر نام پدر ابراهیم خلیل (ع) - اسبی که ران دو پای عقبش... مشاهده
ماورد ماءالورد، گلاب مشاهده
گلعذار گل(فارسی) + عذار(عربی)، گلچهره مشاهده
سدیدالدین محکم و استوار در دین مشاهده
شامل حاوی، دارنده ، کامل ، فراگیرنده ، نام یکی از رهبرا... مشاهده
اثیر شریف، کریم مشاهده
عبدالرسول بنده پیامبر مشاهده
اثیرالدین شریف و کریم در دین، نام قصیده سرایی معروف در قرن ش... مشاهده
عبدالرشید بنده پروردگار هدایت کننده، نام پسر محمد غزنوی مشاهده
مبارزالدین جنگنده و مبارز در راه دین، نام بنیانگذار سلسله آل... مشاهده
احترام بزرگ داشتن مشاهده
زمزم نام چشمه ای در نزدیکی کعبه مشاهده
شکیل زیبا ، پسر خوش چهره مشاهده
عبدالرفیع بنده پروردگار بلندمرتبه مشاهده
هیئت شکل، ساختار و صورت ظاهری هر چیز یا هر کس مشاهده
کامل بی عیب، بی نقص مشاهده
هیبت رعب، جلال، شکوه مشاهده
شیبان از قبایل عرب مشاهده
کامله مؤنث کامل، بی عیب، بی نقص مشاهده
هیبت الله شکوه و جلال خداوند مشاهده
شیبت سفیدی مو، پیری مشاهده
وسمه ماده رنگی ای که از نوعی گیاه به دست می اید مشاهده
امانه به فتح الف ، اطمینان و آرامش قلب ، دختری که وجودش... مشاهده
فرخ لقا فرخ(فارسی) + لقا(عربی) ، خوش صورت، زیبارو، نام زنی... مشاهده
وسیمه مؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا مشاهده
جریر نام دانشمند معروف و مؤلف تاریخ طبری مشاهده
زهید بسیار متقی ، کسی که از دنیا گوشه گیری می کند برای... مشاهده
عبدالغنی بنده پروردگار بی نیاز مشاهده
اختیارالدین آن که دین او را انتخاب کرده است مشاهده
مجدالدین باعث بزرگی و عظمت دین مشاهده
فرخ یسار فرخ( فارسی) + یسار(عربی) دارای مال و ثروت خجسته و... مشاهده
مجدود نیکبخت، نام شاعر معروف قرن ششم، سنائی غزنوی مشاهده
عبدالقاهر بنده پروردگار چیره و توانا مشاهده
مجذوب شیفته مشاهده
نصر یاری، مدد، پیروزی، ظفر، نام سوره ای در قرآن کریم،... مشاهده