اسم عربی

نام معنی نام جزییات
نعیم الدین نعمت دین مشاهده
زیتون خاتون زیتون (عربی) + خاتون(فارسی) ، مرکب از زیتون + خاتو... مشاهده
گوهرملک گوهر(فارسی) + ملک(عربی) پادشاه زاده مشاهده
بدرالدین ماه دین مشاهده
شاهر مشهور، نامی مشاهده
عزالنسا آن که موجب سربلندی زنان است مشاهده
بدری منسوب به بدر، ماه تمام مشاهده
پنجعلی پنج(فارسی) + علی(عربی) مرکب از پنج( پنجه)+ علی (... مشاهده
زیدعلی نام شاخه ای از طایفه بیرانوند مشاهده
عزت الزمان آن که موجب بزرگی و سربلندی زمان خود است مشاهده
فرش آورد فرش(عربی) + آورد(فارسی)، فرشید ورد مشاهده
کرام الدین بزرگوار دین مشاهده
آفت بلا، بلیه، کنایه از زیبایی و عشوه گری مشاهده
بدیع الزمان آن که زمان خود یگانه و بی نظیر است مشاهده
زیرجد نام سنگی قیمتی به رنگ سبز مایل به زرد مشاهده
سلطنت پادشاهی، فرمانروایی مشاهده
عزت السادات آن که باعث عزت و سربلندی سیدها است مشاهده
کرامت بزرگواری، شرافت،سخاوت، بخشندگی مشاهده
عزت الله عظمت و بزرگی خداوند مشاهده
نقدعلی مرکب از نقد( ارزیابی و سنجش سره از ناسره) + علی مشاهده
یارعلی یار(فارسی) + علی(عربی) یار و یاور علی(ع) مشاهده
رخامین رخام(عربی) + ین(فارسی) از جنس رخام مشاهده
زین الدین عربی آن که موجب زینت دین و آراستگی دین است مشاهده
عزت الملوک آن که باعث سربلندی و عزت پادشاهان است مشاهده
کردعلی کرد(فارسی) + علی(عربی) مرکب از کرد( نام طایفه ای)... مشاهده
عزت بانو عزت(عربی) + بانو(فارسی) بانوی گرامی و ارجمند مشاهده
یارمحمد یار(فارسی) + محمد(عربی) یار و یاور محمد(ص) مشاهده
براخاص برا (کردی) + خاص( عربی) برادر خاص مشاهده
بوذر ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص) مشاهده
عزت زمان عزت(عربی) + زمان(فارسی)،عزت الزمان مشاهده
نقی الدین برگزیده در دین مشاهده
زینال مخفف زین العابدین مشاهده
عزت ملک باعث عزت و سربلندی پادشاه، از زنان معروف اواخر دور... مشاهده
کرم الله بخشش و لطف خداوند مشاهده
خوش لقا خوش(فارسی) + لقا(عربی) خوش صورت، زیبا مشاهده
عزت نسا زنان گرامی و ارجمند، نام دختر فتحعلی شاه قاجار مشاهده
انوشتکین انوش(فارسی) + تکین(ترکی)،پهلوان جاودانی، از نامهای... مشاهده
فرض آنچه به طور موقت به عنوان حقیقت یا واقعیت مطرح می... مشاهده
کریمه مؤنث کریم، بخشنده، سخاوتمند مشاهده
عزیزالدین گرامی در دین مشاهده
صائم روزه گیر، روزه دار مشاهده
خیرالدین آن که در دین بهترین است مشاهده
خیرالله نیکی خداوند، خیر الهی مشاهده
زییده مصغر زبده، برگزیده کوچک، نام چندتن از زنان معروف ع... مشاهده
صائن الدین آن که حافظ و نگهدارنده دین است مشاهده
فرقد هر یک از دو ستاره فرقدین مشاهده
عشرت خوشگذرانی، کامجویی مشاهده
لؤلؤ مروارید مشاهده
خیرعلی خیری که از علی(ع) رسیده است ، آن که خبر و نیکی اش... مشاهده
عشرت الملوک سبب خوشی پادشاهان مشاهده