اسم عربی

نام معنی نام جزییات
مهستی مه(فارسی، ماه) + سیتی(عربی، سیدتی) ماه خانم، ماه... مشاهده
صائم روزه گیر، روزه دار مشاهده
عزیزه مؤنث عزیز، گرامی، محبوب، گرانمایه، محترم مشاهده
خیرالدین آن که در دین بهترین است مشاهده
صائن محافظ، نگاه دارنده مشاهده
زییده مصغر زبده، برگزیده کوچک، نام چندتن از زنان معروف ع... مشاهده
صائن الدین آن که حافظ و نگهدارنده دین است مشاهده
فرقد هر یک از دو ستاره فرقدین مشاهده
خیرالنسا بهترین زنان ، لقب فاطمه(ع) مشاهده
عشرت خوشگذرانی، کامجویی مشاهده
لؤلؤ مروارید مشاهده
خیرعلی خیری که از علی(ع) رسیده است ، آن که خبر و نیکی اش... مشاهده
عشرت الملوک سبب خوشی پادشاهان مشاهده
لابان عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع) مشاهده
خیزران گیاهی پایا از خانواده گندمیان، ویژه مناطق گرم و مر... مشاهده
نهضت حرکت، عزیمت مشاهده
آقامیر آقا( مغولی) + میر( ازعربی)سلطان بزرگ،امیر والامقام... مشاهده
عصمت الملوک عصمت پادشاهان مشاهده
عضد بازو، یار و یاور مشاهده
مرحان شادمانی و فرح مشاهده
صاحب دارنده، مالک، دارا،سرور،همنشین، یار مشاهده
عضدالدین یارو یاور دین مشاهده
مرحمت لطف و مهربانی مشاهده
شاویس شا( فارسی) + ویس(عربی) مرکب از شاه + اویس( نام شخص... مشاهده
عضدالملک یار و یاور سلطتنت یا مملکت، نام یکی از رجال اواخر... مشاهده
صادقه مونث صادق. راستگو و درستکار مشاهده
شاکل شبیه و مانند مشاهده
کلیم هم سخن، سخنگو، لقب موسی(ع) مشاهده
صاعد بالارونده، صعودکننده، نام یکی از مردان افسانه ای ع... مشاهده
عطارد نام نزدیکترین سیاره به خورشید در منظومه شمسی که نم... مشاهده
کلیم الله آن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی(ع) مشاهده
رزق الله روزی ای که خداوند می دهد مشاهده
عطرسای عطر(عربی) + سا(فارسی)، معطر و خوشبوکننده مشاهده
دادعلی داد(فارسی) + علی(عربی) ، داده علی(ع)، آن که عدل و... مشاهده
صانع آفریننده ، صنعتگر، همچنین یکی از نام های خداوند نی... مشاهده
عطیة الله عطاءالله مشاهده
کمال الملک آن که موجب کمال سرزمین و ملک است، لقب یکی از تقاشا... مشاهده
اوحد یگانه، بی همتا مشاهده
صایب صائب،راست و درست، رسا، رساننده مشاهده
اوحدالدین آن که در دین یگانه و بی همتاست ، نام عارف مشهور قر... مشاهده
رزین دخت رزین(عربی) + دخت(فارسی) دختر موقر و متین مشاهده
عظیمه مؤنث عظیم، بزرگ، کلان، با اهمیت، بزرگ، فراوان، بسی... مشاهده
صباح بامداد، صبح‎ ‎‏ ، روز، نام دعائی منسوب به علی(ع) مشاهده
سمک ماهی، نام قهرمان داستان سمک عیار مشاهده
صباحت زیبایی، جمال مشاهده
مرشد راهنمایی کننده، ارشادکننده مشاهده
مهیره زن کدبانو، زن اصیل زاده مشاهده
نورآفرین نور(عربی) + آفرین(فارسی) آفریننده نور و روشنایی مشاهده
چراغعلی چراغ(فارسی) + علی(عربی) روشنایی ای که از علی می تا... مشاهده
صبار بسیار صبرکننده، صبور، از نامهای خداوند مشاهده