اسم عربی

نام معنی نام جزییات
لابان عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع) مشاهده
خیزران گیاهی پایا از خانواده گندمیان، ویژه مناطق گرم و مر... مشاهده
نهضت حرکت، عزیمت مشاهده
آقامیر آقا( مغولی) + میر( ازعربی)سلطان بزرگ،امیر والامقام... مشاهده
عصمت الملوک عصمت پادشاهان مشاهده
عضد بازو، یار و یاور مشاهده
مرحان شادمانی و فرح مشاهده
عضدالدین یارو یاور دین مشاهده
مرحمت لطف و مهربانی مشاهده
عضدالملک یار و یاور سلطتنت یا مملکت، نام یکی از رجال اواخر... مشاهده
صادقه مونث صادق. راستگو و درستکار مشاهده
شاکل شبیه و مانند مشاهده
کلیم هم سخن، سخنگو، لقب موسی(ع) مشاهده
صاعد بالارونده، صعودکننده، نام یکی از مردان افسانه ای ع... مشاهده
عطارد نام نزدیکترین سیاره به خورشید در منظومه شمسی که نم... مشاهده
کلیم الله آن که خداوند با او سخن گفته است، لقب موسی(ع) مشاهده
رزق الله روزی ای که خداوند می دهد مشاهده
عطرسای عطر(عربی) + سا(فارسی)، معطر و خوشبوکننده مشاهده
دادعلی داد(فارسی) + علی(عربی) ، داده علی(ع)، آن که عدل و... مشاهده
عطیة الله عطاءالله مشاهده
کمال الملک آن که موجب کمال سرزمین و ملک است، لقب یکی از تقاشا... مشاهده
اوحد یگانه، بی همتا مشاهده
صایب صائب،راست و درست، رسا، رساننده مشاهده
اوحدالدین آن که در دین یگانه و بی همتاست ، نام عارف مشهور قر... مشاهده
رزین دخت رزین(عربی) + دخت(فارسی) دختر موقر و متین مشاهده
سمک ماهی، نام قهرمان داستان سمک عیار مشاهده
صباحت زیبایی، جمال مشاهده
مرشد راهنمایی کننده، ارشادکننده مشاهده
مهیره زن کدبانو، زن اصیل زاده مشاهده
نورآفرین نور(عربی) + آفرین(فارسی) آفریننده نور و روشنایی مشاهده
چراغعلی چراغ(فارسی) + علی(عربی) روشنایی ای که از علی می تا... مشاهده
صبار بسیار صبرکننده، صبور، از نامهای خداوند مشاهده
عفیف دارای عفت، پرهیزکار، پارسا مشاهده
مهیمنه ایمن شده،یکی از صفات خداوند مشاهده
سمیح بخشنده ، بلندنظر ، کریم مشاهده
صبح آسا صبح(عربی) + آسا(فارسی) مانند صبح سپید و روشن مشاهده
عفیف الدین عفیف در دین، پرهیزکار مشاهده
مرصع آنچه با جواهر تزیین شده است، جواهرنشان مشاهده
نورافشان نور(عربی) + افشان(فارسی) آنچه از خود نور و روشنایی... مشاهده
صبح جبین سپید چهره ، سپیدپیشانی مشاهده
صبح چهر صبح چهره،صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپی... مشاهده
نورالله نور و روشنایی و فروغ خداوند مشاهده
صبح چهره صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپید چون صبح... مشاهده
صبرناز صبر(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از صبر بردباری + ناز... مشاهده
صبرینه صبر(عربی) + ینه(فارسی) نام گیاهی است مشاهده
علاء الدین سبب رفعت و بزرگی دین مشاهده
صبریه بردبار، شکیبا مشاهده
لسان الدین زبان گویای دین مشاهده
مروانه نام همسر ساقی دربار ولید از خلفای اموی مشاهده
شباب جوانی مشاهده