اسم عربی

نام معنی نام جزییات
عفیف دارای عفت، پرهیزکار، پارسا مشاهده
مهیمنه ایمن شده،یکی از صفات خداوند مشاهده
سمیح بخشنده ، بلندنظر ، کریم مشاهده
صبح آسا صبح(عربی) + آسا(فارسی) مانند صبح سپید و روشن مشاهده
عفیف الدین عفیف در دین، پرهیزکار مشاهده
مرصع آنچه با جواهر تزیین شده است، جواهرنشان مشاهده
نورافشان نور(عربی) + افشان(فارسی) آنچه از خود نور و روشنایی... مشاهده
صبح جبین سپید چهره ، سپیدپیشانی مشاهده
نورالدین روشنایی و فروغ دین، نام شاعر و نویسنده نامدار قرن... مشاهده
صبح چهر صبح چهره،صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپی... مشاهده
نورالله نور و روشنایی و فروغ خداوند مشاهده
صبح چهره صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپید چون صبح... مشاهده
لبیب عاقل، خردمند مشاهده
صبرناز صبر(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از صبر بردباری + ناز... مشاهده
سمینه مؤنث سمین، چاق،فربه مشاهده
صبرینه صبر(عربی) + ینه(فارسی) نام گیاهی است مشاهده
علاء الدین سبب رفعت و بزرگی دین مشاهده
صبریه بردبار، شکیبا مشاهده
علوان نام دیگر مرداس پدر ضحاک و نام چندتن از شخصیتهای تا... مشاهده
لسان الدین زبان گویای دین مشاهده
مروانه نام همسر ساقی دربار ولید از خلفای اموی مشاهده
شباب جوانی مشاهده
علویه از نسل علی(ع)، سیده مشاهده
فرهت فراهت صورت دیگری از فراهت مشاهده
لطف الدین لطف دین مشاهده
مریس چیزی لغزان و تابان مشاهده
سناءالدین آن که موجب روشنایی در دین است مشاهده
صحو حالت هوشیاری سالک پس از بی خودی مشاهده
سنان الدین آن که به منزله نیزه دین است و دشمنان را نابود می ک... مشاهده
لطفعلی آن که دارای لطف و مهربانی ای چون لطف و مهربانی علی... مشاهده
صداقت راستی و درستی، دوستی مشاهده
رشیدا رشید (عربی) + ا (فارسی) نام یکی از استادان خط نستع... مشاهده
صدر بالاترین ، اعلاترین در هر چیز مشاهده
لعبت زن زیبا روی و خوش اندام،عروسک، بازیچه مشاهده
رشیدالدین آن که در دفاع از دین دارای رشادت و شجاعت است ، نام... مشاهده
شبلی نام عارف معروف قرن سوم و چهارم مشاهده
علی مراد مرکب از علی( بلندمرتبه)+ مراد( آرزو)، نام یکی از... مشاهده
مکرمه مؤنث مکرم مشاهده
تاج الدین آن که چون تاج در رأس دین است، نام چند تن از شخصیت... مشاهده
صدران صدر(عربی) + ان(فارسی) رؤسا و بزرگان مشاهده
علی نقی نام امام دهم شیعیان مشاهده
تاج الزمان آن که چون تاج در رأس زمان خود است مشاهده
مکیه اهل مکه ، مربوط یا متعلق به مکه مشاهده
تاج الملوک افسر پادشاهان، تاج شاهان، گیاهی گیاهی زینتی از خا... مشاهده
رضی راضی و خشنود مشاهده
شجاع الدین آن که در دفاع از دین شجاع است مشاهده
صدوق راستگو، صدیق، دوست مشاهده
تاج الملک افسر پادشاهی، تاج پادشاهی مشاهده
شجاع الملک آن که در دفاع از کشور شجاع است مشاهده
ارفع رفیع تر، بلندتر، ارجمندتر مشاهده