اسم عربی

نام معنی نام جزییات
مجیر پناه دهنده، فریادرس،از نامهای خداوند مشاهده
نصرالدین یاری دادن به دین،از شخصیتهای افسانه ای مشاهده
جلایر نام شاعری ایرانی در زمان شاه اسماعیل اول صفوی مشاهده
مجیرالدین پنادهنده در دین مشاهده
وفا اندیش وفا(عربی) + اندیش(فارسی)، وفاپرورد مشاهده
عبدالمحمد بنده محمد مشاهده
محب الدین دوستدار دین مشاهده
بهلول از عاقلان دیوانه نما در زمان هارون الرشید که هارون... مشاهده
عبدالملک بنده یا پادشاه خداوند، نام دو تن از پادشاهان سامان... مشاهده
ولا دوستی، محبت مشاهده
امیردخت دختر پادشاه، شاهدخت مشاهده
جمال الدین زیبایی دین مشاهده
عبدالنبی بنده پیامبر مشاهده
شیراحمد شیر(فارسی) + احمد(عربی) مرکب از شیر( شجاع) + احمد... مشاهده
عبدالهادی بنده پروردگار هدایت کننده و راهنما مشاهده
فردان یکتا، یگانه مشاهده
نصیرا نام یکی از دانشمندان و شعرای قرن یازدهم مشاهده
شاه محمد شاه(فارسی) + محمد(عربی) نام نقاش معروف ایرانی در ز... مشاهده
عبدالواحد بنده پروردگار یکتا مشاهده
نصیرالدین یاری دهنده دین ، نام یکی از علمای بزرگ ریاضی و نجو... مشاهده
زکی پاک، طاهر، پارسا مشاهده
شاه مراد شاه (فارسی) + مراد(عربی) مهمترین و بزرگترین آرزو مشاهده
نضیر شاداب، سرسبز مشاهده
جمهور پادشاه هند که نامش در شاهنامه امده است، عامّه مردم مشاهده
زکی الدین پارسا در دین مشاهده
نظاره نگریستن، نگاه کردن، تماشا مشاهده
ارباب پادشاه کارفرما رئیس مشاهده
محرم حرام شده، ماه اول از سال قمری مشاهده
ولیداد ولی(عربی) + داد(فارسی) داده ولی مشاهده
امیرنظام مرکب از امیر( پادشاه) + نظام (مجموعه سپاهیان یک کش... مشاهده
شاه نبات شاه(فارسی) + نبات(عربی) نام همسر فتحعلی شاه قاجار مشاهده
مهرمنیر مهر(فارسی) منیر(عربی) خورشید روشن و درخشان مشاهده
نظام الدین موجب نظم و انظباط در دین مشاهده
شاه هژبر شاه(فارسی) + هژبر(از عربی مشاهده
عجب نوش عجب(عربی) + نوش( فارسی) نام زنی در منظومه خسروشیری... مشاهده
نظام الملک باعث نظم و سرزمین،نام وزیر معروف سلجوقیان در قرن پ... مشاهده
خلیل الله دوست خداوند ، لقب ابراهیم(ع) مشاهده
زیب النساء زیب (فارسی) + نسا (عربی) ، بهترین زنان، زیباترین ز... مشاهده
سریر تخت پادشاهی، اورنگ مشاهده
شیرعلی شیر( فارسی) + علی(عربی) ، مرکب از شیر ( شجاع) + ع... مشاهده
عدل دادگری، داد مشاهده
نظرعلی چشم و دیده علی (ع) مشاهده
امیله امیل ، معرب از سنسکریت نام درختی از تیره فریفون که... مشاهده
شیرمحمد شیر(فارسی) + محمد(عربی) مرکب از شیر ( شجاع) + محمد... مشاهده
ربیع بهار مشاهده
امین الدین آن که در دین امین و درستکار است مشاهده
زیبامحمد زیبا (فارسی) + محمد (عربی) ، مرکب از زیبا + محمد (... مشاهده
امین دخت امین (عربی) + دخت (فارسی) دختر امین، دختر درستکار مشاهده
بخش علی بخش (فارسی) + علی (عربی) ،کسی که نصیب و بخت از علی... مشاهده
رجب نام ماه هفتم از سال قمری مشاهده