اسم عربی

نام معنی نام جزییات
ثاقب روشن، فروزان مشاهده
خاطرافروز خاطر(عربی) + افروز(فارسی) شادی بخش مشاهده
رادعلی راد(فارسی) + علی(عربی) علی جوانمرد مشاهده
فراهت شأن، شوکت، شکوهمندی و زیبایی مشاهده
قمرناز قمر(عربی) + ناز(فارسی) آن که چون ماه زیباست مشاهده
خاطرنواز خاطر(عربی) + نواز(فارسی) دلکش، مطبوع مشاهده
عاشور روز دهم از ماه محرم مشاهده
قمری نام پرنده ای کوچکتر از کبوتر، یاکریم مشاهده
شهیره بانوی مشهور ، دختر نامدار مشاهده
قهار نیرومند، پرزور،از نامهای خداوند مشاهده
قوام الدین آن که موجب استواری و استحکام دین است مشاهده
الله داد الله (عربی) + داد (فارسی) داده خداوند مشاهده
عاقله مؤنث عاقل،دارای عقل و فهم زیاد مشاهده
قوام الملک آن که موجب استحکام و استواری سرزمین است، لقب کلانت... مشاهده
الله نظر کسی که نظرکرده خداست مشاهده
عالم تاج عالم(عربی) + تاج(فارسی) آن که چون تاجی بر سر عالم... مشاهده
نبوت مبعوث بودن کسی از سوی خداوند به راهنمایی مردم، رسا... مشاهده
ابتهاش ابتهاج مشاهده
قیطون از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه مصر در زمان حکومت... مشاهده
نجات رهایی، خلاصی، آزادی مشاهده
شورعلی شور(فارسی + علی(عربی) مرکب از شور( هیجان ) + علی(... مشاهده
قیوم قائم به ذات، بسیار پایدار، از نامهای خداوند مشاهده
نجات الله آن که خدا او را نجات داده است مشاهده
عامره مؤنث عامر، آباد کننده مشاهده
نجف نام شهری در عراق که آرامگاه علی (ع) در آن واقع شده... مشاهده
مهذب الدین پاک و پیراسته در دین مشاهده
جارالل لقب زمخشری دانشمند معروف در قرن پنجم و ششم که استا... مشاهده
شوق علی مرکب از شوق ( هیجان) + علی( بلند مرتبه) مشاهده
ختمی گیاهی علفی، پایا، و زینتی از خانواده پنیرک که گلها... مشاهده
ابوالحسین پدر حسین، کنیه آهو مشاهده
شار عنوان عمومی پادشاهان غرجستان (ناحیه ای در عربستان... مشاهده
فرج الله گشایشی از جانب خداوند مشاهده
ابوالعباس پدر عباس، کنیه شیر( حیوان درنده) مشاهده
خجسته لقا خجسته(فارسی) + لقا(عربی) خوش سیما، خوشرو مشاهده
عبدالامین بنده پروردگار که مورد اعتماد و امانت دار است مشاهده
ابوالعلا پدر علا کنیه پرستو مشاهده
نجیب الدین اصیل و شریف در دین مشاهده
ابوالفتح پدر فتح مشاهده
عبدالباقی بنده پروردگار که باقی و پایدار است، نام خطاط معروف... مشاهده
ابوالفرج پدر فرج، کنیه غذایی مرکب از برنج و گوشت و شکر مشاهده
عبدالجبار بنده پروردگار که دارای جبروت است مشاهده
رافعه مؤنث رافع بالا برنده، اوج دهنده مشاهده
عبدالجلیل بنده پروردگار که جلیل و بزرگ است، نام دانشمند شیعه... مشاهده
فرح انگیز فرح(عربی) + انگیز(فارسی) شادی بخش، مفرح مشاهده
شکرعلی (به ضم شین) عربی مرکب از شکر( سپاس) + علی( بلندم... مشاهده
عبدالجواد بنده پروردگار که بخشنده است مشاهده
ندیمه مؤنث ندیم ،همنشین و هم صحبت، به ویژه با بزرگان مشاهده
جان محمد جان ( روان) + محمد( ستوده شده) مشاهده
فرح بخش فرح(عربی) + بخش(فارسی) شادی بخش مشاهده
ورشان قمری، پرنده ای که به فارسی آن را مرغ الاهی می گوین... مشاهده