اسم عربی

نام معنی نام جزییات
شاعی شیعی مشاهده
آزر نام پدر ابراهیم خلیل (ع) - اسبی که ران دو پای عقبش... مشاهده
ماورد ماءالورد، گلاب مشاهده
گلعذار گل(فارسی) + عذار(عربی)، گلچهره مشاهده
سدیدالدین محکم و استوار در دین مشاهده
شامل حاوی، دارنده ، کامل ، فراگیرنده ، نام یکی از رهبرا... مشاهده
اثیر شریف، کریم مشاهده
عبدالرسول بنده پیامبر مشاهده
اثیرالدین شریف و کریم در دین، نام قصیده سرایی معروف در قرن ش... مشاهده
عبدالرشید بنده پروردگار هدایت کننده، نام پسر محمد غزنوی مشاهده
مبارزالدین جنگنده و مبارز در راه دین، نام بنیانگذار سلسله آل... مشاهده
احترام بزرگ داشتن مشاهده
زمزم نام چشمه ای در نزدیکی کعبه مشاهده
شکیل زیبا ، پسر خوش چهره مشاهده
عبدالرفیع بنده پروردگار بلندمرتبه مشاهده
هیئت شکل، ساختار و صورت ظاهری هر چیز یا هر کس مشاهده
کامل بی عیب، بی نقص مشاهده
هیبت رعب، جلال، شکوه مشاهده
شیبان از قبایل عرب مشاهده
عبدالعظیم بنده پروردگار بزرگ ، نام یکی از بزرگان و نوادگان ا... مشاهده
کامله مؤنث کامل، بی عیب، بی نقص مشاهده
هیبت الله شکوه و جلال خداوند مشاهده
شیبت سفیدی مو، پیری مشاهده
وسمه ماده رنگی ای که از نوعی گیاه به دست می اید مشاهده
امانه به فتح الف ، اطمینان و آرامش قلب ، دختری که وجودش... مشاهده
عبدالغفار بنده پروردگار بخشاینده گناه مشاهده
فرخ لقا فرخ(فارسی) + لقا(عربی) ، خوش صورت، زیبارو، نام زنی... مشاهده
متینه مؤنث متین مشاهده
عبدالغفور عبدالغفار مشاهده
نسیبه دختر با اصل و نسب ، بانوی اصیل ،بانویی که در صدر ا... مشاهده
وسیمه مؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا مشاهده
جریر نام دانشمند معروف و مؤلف تاریخ طبری مشاهده
زهید بسیار متقی ، کسی که از دنیا گوشه گیری می کند برای... مشاهده
عبدالغنی بنده پروردگار بی نیاز مشاهده
اختیارالدین آن که دین او را انتخاب کرده است مشاهده
عبدالفتاح بنده پروردگار گشاینده دشواریها مشاهده
مجدالدین باعث بزرگی و عظمت دین مشاهده
فرخ یسار فرخ( فارسی) + یسار(عربی) دارای مال و ثروت خجسته و... مشاهده
مجدود نیکبخت، نام شاعر معروف قرن ششم، سنائی غزنوی مشاهده
زهیرا به ضم ز و فتح ه و سکون ی ، درخت پر شکوفه ، دختر زی... مشاهده
عبدالقاهر بنده پروردگار چیره و توانا مشاهده
مجذوب شیفته مشاهده
عبداللطیف بنده پروردگار که دارای لطف است، نام یکی از پادشاها... مشاهده
نصر یاری، مدد، پیروزی، ظفر، نام سوره ای در قرآن کریم،... مشاهده
خزر فتان - دختر که عشوه هایی زیرکانه می ریزد مشاهده
مجیر پناه دهنده، فریادرس،از نامهای خداوند مشاهده
نصرالدین یاری دادن به دین،از شخصیتهای افسانه ای مشاهده
جلایر نام شاعری ایرانی در زمان شاه اسماعیل اول صفوی مشاهده
عبدالمجید بنده پروردگار عالی مرتبه و گرامی، نام دو تن از پاد... مشاهده
مجیرالدین پنادهنده در دین مشاهده