اسم عربی

نام معنی نام جزییات
علویه از نسل علی(ع)، سیده مشاهده
فرهت فراهت صورت دیگری از فراهت مشاهده
لطف الدین لطف دین مشاهده
سناءالدین آن که موجب روشنایی در دین است مشاهده
صحو حالت هوشیاری سالک پس از بی خودی مشاهده
سنان الدین آن که به منزله نیزه دین است و دشمنان را نابود می ک... مشاهده
لطفعلی آن که دارای لطف و مهربانی ای چون لطف و مهربانی علی... مشاهده
رشیدا رشید (عربی) + ا (فارسی) نام یکی از استادان خط نستع... مشاهده
لعبت زن زیبا روی و خوش اندام،عروسک، بازیچه مشاهده
رشیدالدین آن که در دفاع از دین دارای رشادت و شجاعت است ، نام... مشاهده
شبلی نام عارف معروف قرن سوم و چهارم مشاهده
علی مراد مرکب از علی( بلندمرتبه)+ مراد( آرزو)، نام یکی از... مشاهده
تاج الدین آن که چون تاج در رأس دین است، نام چند تن از شخصیت... مشاهده
صدران صدر(عربی) + ان(فارسی) رؤسا و بزرگان مشاهده
علی نقی نام امام دهم شیعیان مشاهده
تاج الزمان آن که چون تاج در رأس زمان خود است مشاهده
مکیه اهل مکه ، مربوط یا متعلق به مکه مشاهده
تاج الملوک افسر پادشاهان، تاج شاهان، گیاهی گیاهی زینتی از خا... مشاهده
شجاع الدین آن که در دفاع از دین شجاع است مشاهده
صدوق راستگو، صدیق، دوست مشاهده
تاج الملک افسر پادشاهی، تاج پادشاهی مشاهده
شجاع الملک آن که در دفاع از کشور شجاع است مشاهده
ارفع رفیع تر، بلندتر، ارجمندتر مشاهده
رضیه مؤنث رضی، نام تنها زنی که در زمان سلطنت مسلمانان د... مشاهده
سهام الدین بهره ها و نصیبهای دین مشاهده
مسلمه مؤنث مسلم، پیرو دین اسلام، مسلمانان مشاهده
یمین الدین آن که به منزله دست راست دین است مشاهده
شرافت بزرگ منشی، ارزشمندی مشاهده
هامر ابر باران زا مشاهده
عمادالملک تکیه گه کشور مشاهده
شرف بزرگواری، برتری مشاهده
صفار رویگر، نام سلسله ای در ایران که سر سلسله آن یعقوب... مشاهده
شرف الزمان موجب بزرگی عصر و روزگار مشاهده
صفاعلی آن که خلوص و پاکی ای چون علی(ع دارد، لقب ظهیرالدول... مشاهده
مشرف اشراف دارنده، ناظر، در تصوف آن که خداوند او را بر... مشاهده
اکلیل تاج مشاهده
رفیع الدین دارای مقام و مرتبه بلند در دین مشاهده
صفاناز صفا(عربی) + ناز(فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی... مشاهده
عمرو نام پسر لیث دومین پادشاه صفاری مشاهده
مشرف الدین دارای اشراف در دین،نام شاعر بزرگ قرن هفتم، مشرف ال... مشاهده
مشهود آشکار ، نمایان ، دیده شده ، به چشم آمده مشاهده
میرانه میر(ازعربی) + انه(فارسی) امیرانه، شاهانه مشاهده
عمیدالدین آن که در دین تسلط دارد مشاهده
عنایت لطف، نیکی، احسان، کمک، یاری مشاهده
کوکبه شکوه، جلال مشاهده
سابق مربوط به گذشته، پیشین، مقدم، پیشی گیرنده، سبقت گیر... مشاهده
صفی الدین برگزیده دین، نام عارف نامدار قرن هشتم، صفی الدین ا... مشاهده
عنایت الله لطف و عنایت خداوند مشاهده
برهان الدین دلیل و حجت دین مشاهده
سابق الدین پیشی گیرنده در دین مشاهده