اسم عربی

نام معنی نام جزییات
رضیه مؤنث رضی، نام تنها زنی که در زمان سلطنت مسلمانان د... مشاهده
سهام سهم ها، بهره ها مشاهده
علیم دانا، آگاه، از نامهای خداوند مشاهده
رعد صدای حاصل از برخورد دو قطعه ابر، نام سوره ای در قر... مشاهده
سهام الدین بهره ها و نصیبهای دین مشاهده
مسلمه مؤنث مسلم، پیرو دین اسلام، مسلمانان مشاهده
یمین الدین آن که به منزله دست راست دین است مشاهده
شرافت بزرگ منشی، ارزشمندی مشاهده
هامر ابر باران زا مشاهده
عمادالملک تکیه گه کشور مشاهده
رفعت بلندقدری، بلندی مشاهده
شرف بزرگواری، برتری مشاهده
شرف الدین موجب آبروی دین و آیین مشاهده
صفار رویگر، نام سلسله ای در ایران که سر سلسله آن یعقوب... مشاهده
شرف الزمان موجب بزرگی عصر و روزگار مشاهده
صفاعلی آن که خلوص و پاکی ای چون علی(ع دارد، لقب ظهیرالدول... مشاهده
مشرف اشراف دارنده، ناظر، در تصوف آن که خداوند او را بر... مشاهده
اکلیل تاج مشاهده
رفیع الدین دارای مقام و مرتبه بلند در دین مشاهده
صفاناز صفا(عربی) + ناز(فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی... مشاهده
عمرو نام پسر لیث دومین پادشاه صفاری مشاهده
مشرف الدین دارای اشراف در دین،نام شاعر بزرگ قرن هفتم، مشرف ال... مشاهده
رفیعه مؤنث رفیع، مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی مشاهده
عمید عاشق و بی قرار ، همچنین بزرگ قوم ، سرور و تکیه گاه... مشاهده
مشهود آشکار ، نمایان ، دیده شده ، به چشم آمده مشاهده
میرانه میر(ازعربی) + انه(فارسی) امیرانه، شاهانه مشاهده
عمیدالدین آن که در دین تسلط دارد مشاهده
رمان انار مشاهده
عناب میوه ای به رنگ قرمز که خواص درمانی فراوانی دارد مشاهده
رمانه دختری که مانند گل انار نرم و لطیف است مشاهده
صفی خالص ، یگانه ، یکتا ، برگزیده ، صاف ، پاک و روشن ،... مشاهده
عنایت لطف، نیکی، احسان، کمک، یاری مشاهده
کوکبه شکوه، جلال مشاهده
سابق مربوط به گذشته، پیشین، مقدم، پیشی گیرنده، سبقت گیر... مشاهده
صفی الدین برگزیده دین، نام عارف نامدار قرن هشتم، صفی الدین ا... مشاهده
عنایت الله لطف و عنایت خداوند مشاهده
برهان الدین دلیل و حجت دین مشاهده
سابق الدین پیشی گیرنده در دین مشاهده
صفیعلی برگزیده علی(ع) مشاهده
عندلیب بلبل مشاهده
شریف الدین دارای دین و آیین پاک مشاهده
صلات دعای بنده به سوی خداوند ، نماز مشاهده
عنقا مرغی افسانه ای، سیمرغ مشاهده
لیبه مؤنث لبیب مشاهده
شعبان نام ماه هشتم از سال قمری مشاهده
صمد بی نیاز، غنی، مهتر، از نامهای خداوند، از اسماء حسن... مشاهده
مشیت اراده، خواست، سرنوشت مشاهده
شعری نام ستاره ای مشاهده
صمدالله خداوند بی نیاز مشاهده
عین الدین چشم دین، عزیز در دین مشاهده