اسم عربی

نام معنی نام جزییات
صفیعلی برگزیده علی(ع) مشاهده
عندلیب بلبل مشاهده
شریف الدین دارای دین و آیین پاک مشاهده
صلات دعای بنده به سوی خداوند ، نماز مشاهده
عنقا مرغی افسانه ای، سیمرغ مشاهده
لیبه مؤنث لبیب مشاهده
شعبان نام ماه هشتم از سال قمری مشاهده
مشیت اراده، خواست، سرنوشت مشاهده
صمدالله خداوند بی نیاز مشاهده
عین الدین چشم دین، عزیز در دین مشاهده
مشید استوار، بلند مشاهده
دربانو در(عربی) + بانو(فارسی) مرکب از در( مروارید) + بانو مشاهده
عین الزمان چشم خداوند مشاهده
مشیر آن که در کارها با او مشورت می کنند مشاهده
هبیةلله بخشیده شده از جانب خداوند،نام چندتن از شخصیتهای اد... مشاهده
مشیرالدین آن که در دین راهنمای دیگران است مشاهده
حاصل نتیجه ، محصول کشاورزی مشاهده
مشیما به فتح میم ، دختر خال دار ، زیبا رو ، بانویی زیبا... مشاهده
روح الدین آن که روح دین است مشاهده
عینعلی چشم علی ، نام یکی از امامزادگان که مزار شریفش در ت... مشاهده
ساحر سحرکننده، افسونگر مشاهده
صنم بر صنم(عربی) + بر(فارسی) مرکب از صنم( بت )+ ( آغوش) مشاهده
روح انگیز روح(عربی) + انگیز(فارسی) دل انگیز، مفرح، روح افزا مشاهده
ساحره سحرکننده، افسونگر مشاهده
صنم دخت صنم(عربی) + دخت(فارسی) دختر زیبارو و دلبر مشاهده
هدایت الله هدایت شده توسط خداوند مشاهده
روحبخش روح(عربی) + بخش(فارسی) مفرح، روح انگیز مشاهده
صنم رو صنم(عربی) + دخت(فارسی) آن که دارای صورت زیبا و دلب... مشاهده
فریدالزمان آن که در زمان خود یگانه و بی نظیر است مشاهده
حامده مؤنث حامد، سپاسگزار مشاهده
صنم گل صنم(عربی) گل(فارسی) مرکب از صنم( بت) + گل مشاهده
غازی جنگجوی مذهبی، عنوان چندتن از پادشاهان و افراد تاری... مشاهده
مصلح الدین اصلاح کننده دین، لقب شاعر نامدار قرن هفتم، سعدی شی... مشاهده
آنوشه خوشی و شادی ، داماد ، پادشاه نوجوان مشاهده
شفیعه مؤنث شفیع، شفاعت کننده مشاهده
صنم ناز صنم(عربی) + ناز(فارسی) دلبر زیبا و عشوه گر مشاهده
غالب چیره ، نام شاعری در قرن سیزدهم، غالب دهلوی مشاهده
میمنت سعادت، فرخندگی، مبارکی مشاهده
غانیه زن جوان پاکدامن مشاهده
ماءالسماء باران، نام مادر منذر پسر امری القیس از پادشاهان ع... مشاهده
تحفه گل تحفه(عربی) + گل(فارسی) گل ارزشمند مشاهده
درگل در(عربی) + گل(فارسی) مروارید گلها مشاهده
مطیب معطرکننده، خوشبوکننده مشاهده