اسم فارسی دختر با م

نام معنی نام جزییات
مهرسا <p>نام مهرسا با تلفظ /Mehrsā/ مرکب است از دو واژه... مشاهده
ماهور <p>تلفظ (<span style="color: #454638; font-family:... مشاهده
مهسا مانند ماه، زیبا مشاهده
ملورین <p>(تلفظ: melorin) اسمی دخترانه و ایرانی</p> <p>ب... مشاهده
مهدیس شبیه ماه، بسیار زیبا و سفید مشاهده
مهلا <p>&nbsp;(تلفظ: mahlā) اسمی دختران با ریشه عربی و... مشاهده
مبینا مبین(عربی) + ا(فارسی) آشکارا مشاهده
مهتا همتای ماه، زیبا و درخشان چون ماه مشاهده
ماهک ماه کوچک، نام یکی از پادشاهان سکائی مشاهده
مهرانا منسوب به مهران ، دارنده مهر،نام یکی از خاندانهای ه... مشاهده
مهیا منسوب به مه ، بزرگمنش ، بانوی بزرگ مشاهده
مینا گلی معمولاً سفید با گلچه های گلبرگی، پرنده ای شبی... مشاهده
مه یاس زیبارو - زیبا مانند ماه و لطیف مانند گل یاس مشاهده
مهرناز زیبا چون خورشید،از شخصیتهای شاهنامه، نام خواهر کیک... مشاهده
مهرو آن که رویی زیبا چون ماه دارد، ماهرو مشاهده
مهسان مانند ماه، زیبا مشاهده
مهنیا آنکه اجداد و پدرانش از بزرگان و نیکان است ، از نسل... مشاهده
مهتاب نور و روشنایی ماه مشاهده
ماندانا <p>تلفظ (mandana) اسمی ایرانی و دخترانه</p> <p>به... مشاهده
مهشید ماه روشن و درخشان، پرتو ماه مشاهده
مهدیا بانوی هدایت شده - منتسب به حضرت مهدی (عج) مرکب از... مشاهده
محیصا <p>&nbsp;</p> <p>نام دخترانه محیصا با تلفظ /M&ael... مشاهده
مهرا منسوب به مهر، بانوی مهربان ، دختری که مانند خورشید... مشاهده
ماهتیسا در گویش مازندران ماه تنها مشاهده
ماهرخ ماهچهر مشاهده
مهدیسا منسوب به مهدیس ، مانند ماه ، دختر زیبا ، بانویی با... مشاهده
موژان موجان ، گل نرگس نیم شکفته ، گل نرگسی که تازه در حا... مشاهده
ماهرو بانوی زیبا رو، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و د... مشاهده
میترا صورتی از واژه مشاهده
مهدخت دختری که چون ماه می درخشد و زیبا است مشاهده
مهربان دارای محبت و عاطفه مشاهده
مروا پهلوی فال نیک و دعای خیر مشاهده
ماهی جانوری مهره دار، آبزی معروف مشاهده
مهرآسا مانند خورشید مشاهده
مهناز آن که چون ماه ناز و زیبا است، آن که به ماه ناز و ف... مشاهده
مهرانه مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + انه( پسوند نسبت) مشاهده
مروارید نوعی ماده قیمتی سخت و سفید یا نقره ای که در بعضی ص... مشاهده
مژگان مژه ها مشاهده
مرسده مشاهده
مینو آسمان، بهشت مشاهده
مهرنوش شنونده محبت، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار... مشاهده
مه سیما مه(فارسی) + سیما(عربی)، ماه سیما ماه سیما مشاهده
مهرگان منسوب به ماه مهر،مهربانی،جشنی به همین نام که ایران... مشاهده
مهراوه مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + اوه( پسوند شباهت) مشاهده
مژده خبر خوش و شادی بخش، بشارت مشاهده
مه گل ماه گل مشاهده
ماتینا گل سرخ در گویش مازندرانی مشاهده
مهربانو زنی که چون خورشید می درخشد، بانوی خورشید مشاهده
مهشاد مرکب از مه( ماه) + شاد( خوشحال) مشاهده
ماهگل ان که چون ماه و گل زیباستف زیبا روی مشاهده