اسم فارسی پسر با ک

نام معنی نام جزییات
کیان پادشاهان، سلاطین، دومین سلسله پادشاهی از دوره تار... مشاهده
کارن نام سردار لشکر مهرداد شاهزاده اشکانی که علیه اشک ب... مشاهده
کوروش نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از مقتدر... مشاهده
کیارش از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پسر کیقباد پادشاه ک... مشاهده
کسری کسرا،معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ساس... مشاهده
کسرا کسری ، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه س... مشاهده
کیاشا شاهنشاه ، شاه شاهان ، مرکب از کیا یه معنی حاکم ، س... مشاهده
کیاراد پادشاه جوانمرد ، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادش... مشاهده
کیانمهر مرکب از کیان به معنای سرزمین یا جمع کی به معنی شاه... مشاهده
کامیار کامیاب مشاهده
کورش کوروش - نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر ا... مشاهده
کوهیار کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرستان مشاهده
کیاوش مانند پادشاه مشاهده
کیا پادشاه سلطان، حاکم، فرمانروا مشاهده
کیهان جهان، دنیا، گیتی مشاهده
کارینا چهارمین مملکت از ممالک تابعه قوم پارت که توسط ولات... مشاهده
کوشا ساعی، تلاشگر مشاهده
کامران آن که در هر کاری موفق است، چیره، مسلط مشاهده
کاوان <p>&nbsp;</p> <p>نام پسرانه کاوان با تلفظ /Kāvān/... مشاهده
کاویان پرچم کاوه که به درفش کاویانی معروف است مشاهده
کوشان کوشا-ساعی تلاشگر مشاهده
کوچک دارای حجم اندک، ریز، نام یکی از گوشه های موسیقی ا... مشاهده
کامیاب آن که به خواست و آرزویش رسیده باشد، پیروز مشاهده
کیومرث نخستین فرمانروای جهان بنا به روایت شاهنامه، نام او... مشاهده
کامدین خواسته دین مشاهده
کوشیار از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخ... مشاهده
کوروس کوروش، نام سه تن از پادشاهان هخامنشی، کورش کبیر از... مشاهده
کوهسار جایی که دارای کوههای متعدد است مشاهده
کیارخ کیاچهر، آن که دارای چهره و صورتی شاهانه است مشاهده
کامبیز گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
کامکار کامروا، موفق مشاهده
کاکو از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تازی نبیره ضحاک در... مشاهده
کهیار کوهیار، کوه نشین، نام برادر مازیار فرمانروای طبرس... مشاهده
کیارنگ رنگ پاکیزه و لطیف مشاهده
کیازند پادشاه بزرگ مشاهده
کیان شیر پادشاه شجاع، نام یکی از سرداران بهمن مشاهده
کیخسرو پادشاه بزرگ و والامقام، از شخصیتهای شاهنامه، نام پ... مشاهده
کیقباد، کیغباد از شخصیتهای شاهنامه، نام نخستین پادشاه کیانی ایران... مشاهده
کیوس نام پسر قباد و برادر بزرگ انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
کیکاووس از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین پادشاه کیانی، پسر ک... مشاهده
کابی معرب منسوب به کاوه آهنگر مشاهده
کاردار وزیر پادشاه، حاکم، والی، نام پسر بهرام گور پادشاه... مشاهده
کارنگ چرب زبان ، زبان آور مشاهده
کاروند از نامهای ایرانی مشاهده
کالو از شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی در سپاه افر... مشاهده
کامبوزیا گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
کامجو آن که به دنبال عیش و خوشی است مشاهده
کامداد نام وزیر و مشاور آبتین مشاهده
کامروا آن که خواسته و آرزویش رسیده است، موفق مشاهده
کامشاد مرکب از کام( خواسته، آرزو) + شاد مشاهده