اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
یادمهر خاطره مهربانی ، خاطره خورشید ، بانویی که زیباییش م... مشاهده
آدیش آتش ، اخگر ، شراره آتش مشاهده
آغابانو آغا (مغولی) + بانو(فارسی)، بانوی بزرگ مشاهده
بهینه بهترین، خوبترین مشاهده
پنجعلی پنج(فارسی) + علی(عربی) مرکب از پنج( پنجه)+ علی (... مشاهده
جهان فر شکوه جهان مشاهده
خورشیدبانو مرکب از خورشید + بانو( ملکه) مشاهده
شیفته عاشق، مجنون، دیوانه، مجذوب مشاهده
کراخان نام پسر بزرگ افراسیاب تورانی مشاهده
گوهره نام روستایی در نزدیکی کرمانشاهان مشاهده
وه وران بهوران،آنکه دارای روح و روان نیکوست مشاهده
اندمان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر طوس سردار ایرانی و از... مشاهده
بدن گل آن که بدنی لطیف و زیبا مشاهده
جهان ماه آن که در جهان چون ماه می درخشد، زیبا مشاهده
خورشیددخت مرکب از خورشید + دخت( دختر) مشاهده
شاهروز نام پسر شاه بهرام پادشاه کشمیر مشاهده
فرش آورد فرش(عربی) + آورد(فارسی)، فرشید ورد مشاهده
گوهرین جواهرنشان، مرصع مشاهده
اندیان از شخصیتهای شاهنامه، و بنا به بعضی از نسخه های شاه... مشاهده
پوئین، پویین مشاهده
خورشیدرخ آن که چهره اش چون خورشید می درخشد مشاهده
شاهسار نام یکی از شاعران دربار سامانیان مشاهده
گیارنگ کیارنگ، سردار و فرمانده مشاهده
بوپار نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
پوپه پوپک مشاهده
جهان ناز آن که موجب فخرو مباهات جهان است مشاهده
خورشیدفر آن که شکوه و جلالی چون خورشید دارد مشاهده
رخ افروز روشن کننده چهره، شادی آور مشاهده
سلم از شخصیتهای شاهنامه، نام بزرگترین پسر پیشدادی مشاهده
مهریز زیباروی کوچک - ماه کوچک مشاهده
وهامان نام پدر سلمان فارسی مشاهده
یارعلی یار(فارسی) + علی(عربی) یار و یاور علی(ع) مشاهده
آفتاب دخت دختر آفتاب، دختر خورشید،کنایه از زیبایی و خیره کنن... مشاهده
جهانبان نگهبان جهان، خداوند مشاهده
خورشیدمهر آن که مهر و محبتی چون خورشید دارد مشاهده
رخامین رخام(عربی) + ین(فارسی) از جنس رخام مشاهده
شاهفرند شاه پرند مشاهده
کردعلی کرد(فارسی) + علی(عربی) مرکب از کرد( نام طایفه ای)... مشاهده
یارگل یاری که چون گل زیباست مشاهده
جهانتاب روشنایی دهنده به جهان، روشن کننده عالم مشاهده
خورشیدکلاه آن که تاج پادشاهی چون خورشید بر سر او می درخشد مشاهده
شاهفور شاپور مشاهده
عزت بانو عزت(عربی) + بانو(فارسی) بانوی گرامی و ارجمند مشاهده
گیتی ناز آن که موجب فخر و مباهات گیتی است مشاهده
یارمحمد یار(فارسی) + محمد(عربی) یار و یاور محمد(ص) مشاهده
خوروش تابان و درخشان چون خورشید مشاهده
شاهقلی شاه(فارسی) + قلی(ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف ای... مشاهده
عزت زمان عزت(عربی) + زمان(فارسی)،عزت الزمان مشاهده
فرشیده فر+ شیده= نورآفتاب - شکوه آفتاب مشاهده
وهبرز نام یکی از دادوران ساسانی مشاهده