اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
بوستان بستان مشاهده
پولک دایره هایی کوچک و نازک به رنگهای مختلف که برای تزی... مشاهده
جهن از شخصیتهای شاهنامه، نام چهارمین پسر افرسیاب توران... مشاهده
رخنار زیبارو مشاهده
کشم نام دختر فرهاد پادشاه اشکانی مشاهده
آقاجان آقا( مغولی) + جان(فارسی) عنوان محبت آمیز برای پدر... مشاهده
ارژن از شخصیتهای شاهنامه، نام سالار مازندران در زمان کی... مشاهده
برته از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی از خاندان لو... مشاهده
بوستان افروز بستان افروز مشاهده
رخک مرکب از رخ( چهره، صورت) + ک( نشانه تحبیب) مشاهده
شاهیده پارسا، پرهیزکار، نیکوکار مشاهده
صاباح گل صاباح(ترکی) + گل(فارسی) مرکب از صاباح(صبح) + گل مشاهده
وهومن بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهب... مشاهده
آذربرزین آتش باشکوه یا شکوه آتش مرکب از آذر(آتش) + برزین(با... مشاهده
برجاسپ از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران تورانی مشاهده
جوانشیر نام پسر خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
فرمد نام روستایی در نزدیکی طوس مشاهده
کشور سرزمینی دارای مرزهای مشخص مشاهده
ویارش بیارش، دو دلیر مشاهده
ژافه نام یکی از پسران نوح مشاهده
شاور شاپور، شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهن... مشاهده
فرمند فر + مند دارای شکوه و وقار مشاهده
لادبن بوته گل، گلبن مشاهده
مرجون گل میشه بهار مشاهده
نهل از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه افر... مشاهده
آذربه بهترین آتش، نام پسر آذرباد از خاندان کیانیان مشاهده
جوانوی از شخصیتهای شاهنامه، نام موبدی دانا و دبیری بزرگ د... مشاهده
سمن اندام سمن پیکر مشاهده
کلاله بخشی از گل که برای جذب دانه های گرده، نگه داشتن و... مشاهده
آذربهرام نام پسر آذرنوش مشاهده
آگاه دخت دختر آگاه، دختر مطلع،بانوی باخبر مشاهده
بردان نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
سمن بر آن که اندامی سفید و لطیف چون سمن دارد مشاهده
شاوگ نام پادشاه کوشان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
کلاهور از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری مازندرانی در زمان... مشاهده
لار نام پسر گرگین میلاد، از شخصیتهای شاهنامه،است مشاهده
نواآفرین آفریننده نغمه و آواز مشاهده
آذربو بته ای با گلهای تکی زرد رنگ که در نواحی کویری و کن... مشاهده
اهرن از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری رومی مشاهده
جوهر گوهر مشاهده
دادآفرید مرکب از داد( عدل) + آفرید( آفریده)، خداوند، نام... مشاهده
سمن پیکر آن که اندامی سفید و لطف چون سمن دارد مشاهده
کلباد از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلو... مشاهده
مردآوند نام دختر کوچک یزدگرد پادشاه ساسانی مشاهده
آذربویه بوته ای از تیره اسفناج با گلهای تکی زرد رنگ که در... مشاهده
پیداگشسب از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبی... مشاهده
دادآفرین آفریننده داد ، خداوند مشاهده
ژاماسب جاماسپ مشاهده
سمن چهر سمن چهره مشاهده
لارما نام روستایی در استان مازندران مشاهده