اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
برزهم نام یکی از پهلوانان ایرانی در گرشاسب نامه مشاهده
چلچله پرستو مشاهده
شب آرا آراینده شب مشاهده
صبح چهر صبح چهره،صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپی... مشاهده
لایه پوشش، نام زنی در رمان باغ بلور مشاهده
مهین دخت دختر بزرگتر مشاهده
یزدان داد داده خداوند، نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
آذرشسب مخفف آذرگشب ، آتش جهنده، فرشته نگهبان آتش که هموار... مشاهده
اورنگ تخت پادشاهی، فر و زیبایی مشاهده
تابال نام فرمانداری ایرانی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی مشاهده
داران عربی دنیا و آخرت مشاهده
شب افروز ماه ، زیباروی، درخشنده مشاهده
صبح چهره صبح(عربی) + چهره(فارسی) آن که چهره ای سپید چون صبح... مشاهده
لبخنده لبخند مشاهده
ویو گیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوا... مشاهده
آذرشست (به ضم شین) پاک منزه شده در آتش ،پنبه کوهی مشاهده
ارشز نام سردار اشکانی مشاهده
برزویه نام پزشک نامدار ایرانی که کتاب کلیه و دمنه را در ز... مشاهده
بیارش دو دلیر مشاهده
چمانه پیاله شراب مشاهده
دارانا نام روستایی در نزدیکی اهر مشاهده
ژرفی عمق، ژرفا مشاهده
فره وش مرکب از فره( شکوه) وش( پسوند شباهت) مشاهده
کهرم از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افرا... مشاهده
نوراهان نورهان، تحفه، سوغات، ارمغان مشاهده
آذرشن آفتاب پرست سمندر - نام پهلوانی ایرانی در گرشاسب ن... مشاهده
تابان چهر آن که چهره ای روشن و درخشان دارد مشاهده
ژرفین عمیق مشاهده
شب پره پروانه ، خفاش مشاهده
صبرناز صبر(عربی) + ناز(فارسی) مرکب از صبر بردباری + ناز... مشاهده
کهسار کوهسار، جایی که دارای کوههای متعدد است مشاهده
نورسته تازه روییده، جوان، تازه بالغ شده مشاهده
ویوان نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
یزدجرد یزدگرد مشاهده
آذرطوس صورت دیگر آذرتوس، در وامق و عذرا مردی که با مادر ع... مشاهده
ارشویر نام یکی از پادشاهان اشکانی مشاهده
اوریاد نام روستایی در نزدیکی سنندج مشاهده
تابان دخت مرکب از تابان( درخشان) + دخت(دختر) مشاهده
چمن آرا زینت دهنده باغ، باغبان ، آنچه موجب زیبایی و آراستگ... مشاهده
دارنوش نام یکی از وزیران بخت نصر مشاهده
شب دخت دختر شب مشاهده
صبرینه صبر(عربی) + ینه(فارسی) نام گیاهی است مشاهده
ویوگ عروس مشاهده
یزدگرد نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام آخرین پا... مشاهده
آذرفر دارای شکوه وجلالی چون آتش، نام یکی از بزرگان عهد ه... مشاهده
برزین داد آفریده با شکوه یا مخفف آذربرزین داد(آتشکده) یعنی ا... مشاهده
تابان رخ تابان چهر مشاهده
چمن افروز آن که یا آنچه زینت دهنده چمن است ، نام چند نوع گیا... مشاهده
رستهم رستم،در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس( بالش، نمو) +... مشاهده
ژم نام پسر قباد برادر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده