اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
ویراب از نامهای امروزی زرتشتیان مشاهده
آذرپاد صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوس... مشاهده
پیدرا رودی در امریکا مشاهده
سمن چهره آن که چهره ای سفید و لطیف چون سمن دارد مشاهده
مردافکن آن که مردان را به زمین می زند و شکست می دهد، قوی و... مشاهده
آذرپی دارای قدمی چون آتش مشاهده
اهوراداد خداداد یا آفریده خدا مشاهده
برز قد و قامت، نام یکی از دو برادری که به یاری اردشیر... مشاهده
دادبرزین از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام گور... مشاهده
سمن دیس مانند سمن، مانند یاسمن مشاهده
فرناس نیم خواب و خواب آلود، نام پسر فرناباذ یکی از دربار... مشاهده
مردان شه شاه مردان، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چهار پس... مشاهده
نوباوه کودک یا نوجوان، میوه ای که تازه رسیده باشد، میوه ت... مشاهده
آذرتاش آذر (فارسی) + تاش (ترکی) دو تن که اجاق و بخت یکسان... مشاهده
اهورامزد هرمز،نام روز اول از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام... مشاهده
بویه آرزو مشاهده
پیرداد داده پیر یا بچه ای که در پیری داده شده مشاهده
سمن رخ سمن چهره مشاهده
عطرسای عطر(عربی) + سا(فارسی)، معطر و خوشبوکننده مشاهده
لاله چهر آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد مشاهده
مرداویج مرد آویز نام سرسلسله امرای زیاری در قرن چهارم و پن... مشاهده
آذرتوس صورت دیگر آذرطوس، در وامق و عذرا مردی که با مادر ع... مشاهده
ارسیما نماینده داریوش سوم پادشاه هخامنشی برای گفتگو با اس... مشاهده
برزآفرید آفریده با شکوه، نام مادر فرود مشاهده
دادعلی داد(فارسی) + علی(عربی) ، داده علی(ع)، آن که عدل و... مشاهده
سمن رو سمن چهره مشاهده
فرناک نام پادشاه کاپادوکیه که پس از اسکندر در آسیای صغیر... مشاهده
لاله دخت مرکب از لاله( گلی) + دخت( دختر) مشاهده
مردو از شخصیتهای شاهنامه، نام باغبان خسروپرویز پادشاه س... مشاهده
آذرجهان آتش جهنده، آتشخیز مشاهده
برزآفرین تشویق بزرگ مشاهده
پیروزان نام یکی از سرداران یزگرد پادشاه ساسانی مشاهده
چابک چالاک‎ ‎، زیبا و ظریف ، زیباروی مشاهده
سمن سیما سمن(فارسی) + سیما(عربی)، سمن چهره مشاهده
شایان دخت دختر شایسته مشاهده
فرند به کسر ف و کسر ر ، معرب پرند ، حریر منقش ، بسیار ن... مشاهده
لاله رخ لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله... مشاهده
آذرجوش پهلوانی در داستان سمک عیار مشاهده
برزام نام جد مانی مشاهده
پیروزدخت مرکب از پیروز( فاتح یا فرخنده یا خوشحال) + دخت( دخ... مشاهده
چالی پرنده ای شبیه گنجشک اما بزرگ تر از آن مشاهده
دادفرخ مرکب از داد( عدل) + فرخ( فرخنده، مبارک) ، نام یک... مشاهده
سمن گل گل یاسمن مشاهده
فرنگار دارای نقش ونگار با شکوه و زیبا مشاهده
کمانگیر کماندار مشاهده
لاله رخسار لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله... مشاهده
نوتاش همیشه، دایم مشاهده
ویستهم وستهم،گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه س... مشاهده
آذرچهر دارای چهره ای چون آتش، نام پدر آذرداد از خاندان کی... مشاهده
پیروزه در اوستا لقب هوشنگ پسر سیامک پادشاه داستانی ایران... مشاهده