اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
شب ناز زیبایی شب، ناز شب مشاهده
کهیلا از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی در سپاه افرا... مشاهده
آذرفرنبغ یکی از سه آتش مقدس محافظ جهان در دین زرتشت مشاهده
ارشکان لقب چند تن از پادشاهان اشکانی مشاهده
برزین مهر خورشید با شکوه ، نام یکی از پهلوانان شاهنامه مشاهده
تابان گل مرکب از تابان( درخشان)+ گل مشاهده
چمن چهر آن که چهره ای زیبا چون باغ و بوستان دارد مشاهده
داریاو نام یکی از شهریاران پارس در زمان سلوکیها مشاهده
ژنگ ارژنگ مشاهده
کوت از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هزاره سرداران رومی و... مشاهده
یزدیار نام پدر دستور بهمنیار از موبدان کرمان در زمان یزدگ... مشاهده
آذرفروز روشن کننده آتش، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از چه... مشاهده
چنگش از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در سپاه خاق... مشاهده
شبان چوپان، گله بان مشاهده
آذرفزا آذرافزا، آتش افروز ، وسیله ای سفالین که جهت شعله و... مشاهده
آلماگل آلما ( ترکی) + گل (فارسی) گل سیب،کنایه از زیبایی... مشاهده
تابناک جذاب‎ ‎، روشن و درخشنده مشاهده
دارینه نام روستایی در نزدیکی سقز مشاهده
آذرگشسب مخفف آذرگشنسب - یکی از سه آتش مقدس محافظ جهان - نا... مشاهده
ارشیز ارشز، نام سردار اشکانی مشاهده
اوشهنگ هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران مشاهده
دارینوش نام یکی از پادشاهان کیانی، ظاهراً محرف داریوش است مشاهده
رشنواد از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای... مشاهده
سنباد از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در ز... مشاهده
شباویز مرغ حق مشاهده
آذرگشسپ مخفف آذرگشنسب - یکی از سه آتش مقدس محافظ جهان - نا... مشاهده
چهرآذر دارای چهره ای چون آتش مشاهده
شبدیس مانند شب مشاهده
صدپر گل سرخ مشاهده
نوش آذر آتش جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پاد... مشاهده
آذرگل گلی سرخ رنگ شبیه شقایق مشاهده
آلوگونه نام همسر اردشیر اول پادشاه هخامنشی، کسی که سرخی گو... مشاهده
چهرآرا آراینده چهره مشاهده
رشیدا رشید (عربی) + ا (فارسی) نام یکی از استادان خط نستع... مشاهده
شبگون به رنگ شب، شبرنگ مشاهده
کورنگ نام پسر گرشاسپ از پادشاهان پیشدادی مشاهده
مکابیز مگابیز، نام یکی از سرداران داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
نوش آفرید آفریده بی مرگ، آفریده جاوید مشاهده
آذرگون گلی است از دسته شقایق ها که رنگش زرد است و میانش م... مشاهده
آلکا در گویش سمنان نام امامزاده ای مشاهده
برسیان نام گیاهی است مشاهده
تاتینا پرنده ای شکاری مشاهده
چهرآزاد نام جد اسپهبد بختیار پسر پادشاه فیروز ساسانی مشاهده
داشاب هدیه مشاهده
سنجه از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران مازندرانی... مشاهده
آذرماه دختری که مانند ماه زیباست و مانند آتش درخشنده مشاهده
بیتخش نام مردی که در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی زن... مشاهده
تاج آفرین آفریننده تاج، به وجود آورنده تاج مشاهده
چهراب دارای چهره ای روشن و لطیف چون آب مشاهده
داشاد هدیه مشاهده