اسم فارسی

نام معنی نام جزییات
ژورک پرنده ای سرخ رنگ به اندازه گنجشک مشاهده
فرهوش دارای هوش و ذکاوت مشاهده
مسباد از نامهای دوران هخامنشی مشاهده
نوش آگین به شهد و شکر آویخته، نوشین مشاهده
آذرماهان ماه آتشین مشاهده
بیتک نام جد منوچهر پادشاه کیانی به نوشته بندهش مشاهده
چهرافروز مرکب از چهر(صورت) + افروز( افروزنده، روشن کننده) مشاهده
ژون بت، صنم مشاهده
صدران صدر(عربی) + ان(فارسی) رؤسا و بزرگان مشاهده
فرهوشداد دارنده فر و هوش،نام فرماندار طبرستان در زمان داریو... مشاهده
کوش کوشش و سعی مشاهده
نوش لب دارای لبی شیرین، شیرین لب مشاهده
آذرمه رئیس و بزرگ آتشها( آتشکده ها) مشاهده
چهربرزین دارنده نژاد برتر مشاهده
داماسپیا نام همسر اردشیر پادشاه هخامنشی مشاهده
هارپاک نام وزیر آستیاژ، آخرین پادشاه ماد مشاهده
یلان سینه از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران ایرانی در... مشاهده
بیدار آگاه، هوشیار مشاهده
دامور آواز نرم و لطیف مشاهده
ژیژیس نام ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده
فرود از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر سیاوش و جریره و برادر... مشاهده
کوشاد ریشه گیاهی خوشرنگ مشاهده
نوشاب آب گوارا، شربت مطبوع، آب زندگی، آب حیات مشاهده
آذرمهربرزین مرکب از آذر+ مهر+ برزین،شکوه محبت خورشید،مهربانی خ... مشاهده
ارفش نام یکی از پهلوانان گرشاسب نامه مشاهده
چهرفروز چهرافروز مشاهده
ژیگس نام پدر میرسوس سردار پارسی در زمان داریوش پادشاه ه... مشاهده
فرورتیش نام یکی از پادشاهان ماد مشاهده
میترایار مهریار،نام شخصی در کتیبه پهلوی مشاهده
نوشابه آب گوارا، نام پادشاهی در سرزمین بردع مشاهده
آذرمینا لعلگون، سرخ رنگ مشاهده
بیدخت نام ستاره زهره مشاهده
چهرمینو آن که چهره ای زیبا چون بهشت دارد مشاهده
دامینه جاری و روان - همچنین به معنای دانش و دانایی نیز آم... مشاهده
کوشانه مونث کوشان -دختر ساعی - بانوی تلاشکر - مشاهده
لنبک از شخصیتهای شاهنامه، نام سقائی جوانمرد در زمان بهر... مشاهده
آذرنرسی نام پسر هرمز دوم پادشاه ساسانی مشاهده
ارم نام دختر گودرز و همسر رستم پهلوان شاهنامه مشاهده
بیدگل نام شهری از بخش آران شهرستان کاشان مشاهده
تاج بخش بخشنده تاج پادشاهی، رساننده کسی به پادشاهی ، از ا... مشاهده
چهره صورت مشاهده
ژیله در گویش لرستان، ژاله تگرگ ریز مشاهده
کوشک قصر، کاخ، نام دختر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی مشاهده
آذرنگ روشن و نورانی ، آتش مشاهده
تاج بی بی ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
چهره گل آن که چهره ای زیبا چون گل دارد مشاهده
فروزا تابان، درخشان مشاهده
لهاک از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جز... مشاهده
نوشزاد زاده جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام همسر انوشیروا... مشاهده
ارماسب دارنده اسب آرام، نام یکی از سرداران هخامنشی مشاهده